Home » Laatste nieuws

Laatste nieuws

Afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland zijn benaderd door bewoners rond de Opstalweg in de kern Naaldwijk die geconfronteerd zijn met een schrijven van de Provincie Zuid-Holland waarin melding wordt gemaakt dat de Opstalweg met ingang van maandag 25 september as voor een periode van 5 weken geheel wordt afgesloten. Onbegrijpelijk dat de provincie blijkbaar zonder overleg met de gemeente eenzijdig besluit deze weg af te sluiten. Nu al ondervinden bewoners in het gebied van de Opstalweg en de Geestweg veel overlast van de afsluiting van de Galgeweg. Voor ons is de afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

Read More »

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Read More »

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Read More »

Motie van wantrouwen tegen VVD wethouder Ouwendijk inzake Leuningjes

LPF-Westland heeft het initiatief genomen tot een interpellatie debat die gehouden werd tijdens de raadsvergadering van 12 september 2017. De reden voor het besluit tot verzoek tot interpellatie en het houden van dit debat lag in het feit dat er nog zeer veel vragen waren m.b.t. de uitgevoerde initiële asbestsanering in het gebouw van de Leuningjes te Poeldijk en de daardoor noodzakelijk geworden grote sanering. Middels interpellatie wilde wij duidelijkheid verkrijgen over het proces van dit debacle wat uiteindelijk heeft geleid tot de situatie waarin de Leuningjes nu al bijna twee jaar dicht is. Uit de inmiddels door ons opgevraagde en verkregen stukken hebben wij moeten concluderen dat er op zowel bestuurlijk, uitvoeringstechnisch en juridisch veel zaken zijn misgegaan. Na bestudering van interne stukken, zag de fractie van LPF-Westland genoeg redenen middels interpellatie meer duidelijkheid te verkrijgen voor de raad en de betrokkenen in het Westland aangaande dit onderwerp en uiteindelijk te komen tot een Motie van wantrouwen tegen VVD wethouder Ouwendijk inzake Leuningjes.

Read More »

Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op. In de afgelopen weken zijn er wegwerkzaamheden verricht aan de Arckelweg te Poeldijk ter hoogte van de rotonde bij bedrijventerrein ABC-Westland. De weg werd opgebroken en er was een tekstkar te zien met de tekst dat de weg tot 18 augustus jl. zou zijn afgesloten. Naarmate de werkzaamheden vorderde en er rond 14 augustus contouren zichtbaar werd wat de werkzaamheden als resultaat zouden opleveren, werd duidelijk zichtbaar dat het weggedeelte voor het (vracht) autoverkeer er smaller uitzag dan voorheen.

Read More »

Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Naar aanleiding van berichten in de media over asielzoekers die in eigen land vakantie vieren wil de fractie van LPF-Westland laten onderzoeken of dit ook het geval is bij statushouders/asielzoekers die in Westland wonen. Het is niet geloofwaardig dat deze personen, die hun land zijn ontvlucht omdat het er onveilig is, na het krijgen van een verblijfsvergunning teruggaan om vakantie te vieren. Mocht dit zo zijn met statushouders/asielzoekers die in Westland wonen dan moet onderzocht worden of de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en de frauderende asielzoeker kan worden uitgezet.

Read More »

Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

De fractie van LPF-Westland heeft klachten ontvangen van omwonenden van het Tollenspark in 's-Gravenzande inzake overlast veroorzaakt door een groep jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar. In de verschillende speeltuintjes is het een rommeltje en er worden regelmatig flessen bier kapot gegooid. Tevens geven de bewoners aan dat er drugs gebruikt wordt in het Tollenspark.

Read More »

Gedoe rondom geluidsnormen feestweken Westland

Op dinsdag 11 juli 2017 is de fractie van LPF-Westland benaderd door de organisatoren van het Spektakelfeest in Maasdijk met de mededeling dat tijdens de Spektakelweek de muziek om 24.00 uur van 85 Db naar 75 Db moet. Dit naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak die betrekking had op de feestweek in ’s-Gravenzande. Tot nu toe werd aangenomen dat die uitspraak alleen betrekking had op de feestweek in ’s-Gravenzande maar de gemeente heeft vandaag dus met de organisatie van het Spektakel contact gezocht en medegedeeld dat dit ook voor het Spektakel geldt. Uiteraard heeft dit flinke gevolgen aangezien diverse artiesten zijn vastgelegd die na 24 uur nog komen optreden en vanzelfsprekend heeft het ook flinke gevolgen voor de verwachte baromzet. LPF-Westland vindt het onacceptabel dat er op deze manier de feestweken de nek omgedraaid wordt en hardwerkende vrijwilligers er op deze manier mogelijk de brui aan geven. Vandaar dat onze fractie hierover direct schriftelijke vragen stelde aan het college.

Read More »

LPF-Westland luidt de noodklok

Afgelopen maanden is de fractie van LPF-Westland vaak benaderd door Westlanders die overlast ervaren in hun woonomgeving. De laatste week is het aantal meldingen enorm toegenomen en het lijkt er op dat de emmer aan het overlopen is. De huisvesting van 580 statushouders geeft steeds meer problemen en te vrezen valt dat die overlast niet snel gaat afnemen. Afgelopen maand stelde GBW, dezelfde partij die ook de wethouder 'huisvesting' levert, vragen over de overlast in de Madensteinflat in Monster en het antwoord van Vitis-Westland was tenenkrommend : “aan de begeleiding van statushouders mankeert niets”. Helaas is de werkelijkheid anders en wordt het steeds meer duidelijk dat ook Vitis op een eiland leeft en de realiteit uit het oog verloren is. Alle organisaties die betrokken zouden moeten zijn met de nieuwkomers Vluchtelingenwerk, de woningcoöperaties en Vitis-Westland namens de gemeente Westland) werken grotendeels langs elkaar heen of nemen hun verantwoordelijkheid niet. Toen LPF-Westland in januari 2016 de situatie in de Duiventorenstraat in Naaldwijk op de kaart zette bleek dat de drie betrokken organisaties nog nooit met elkaar om de tafel hadden gezeten! Dat er nu een uitspraak van de rechter aan de pas moet komen om het huurcontract met de statushouders te ontbinden heeft zelfs de landelijke media gehaald. (AD 17 juni 2017).

Read More »

Vragen over schadeverhaal asbestsanering Leuningjes Poeldijk

De fractie van LPF Westland heeft bij meerdere gelegenheden afgelopen jaar aandacht gevraagd voor de situatie van het ontstaan van asbestschade in de Leuningjes te Poeldijk als gevolg van asbestsaneringswerkzaamheden. Op onze vraag hoe de opdrachtverlening en omstandigheden rondom de kleine initiële asbestsaneringssanering heeft kunnen leiden tot een buitenproportionele schadepost, is duidelijk geworden dat het desbetreffende bedrijf die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd onzorgvuldig heeft gehandeld. Als gevolg daarvan kwamen grote delen van het zalencomplex onder de asbestvezels waardoor er tot sluiting werd besloten eind 2015 met een kostbare grote sanering als gevolg.Na deze grote asbestsanering is er van het interieur van de twee belangrijkste zalen niets over gebleven. Als de kosten van deze sanering (ruim 2 ton) met een eventuele te vernieuwen aankleding van de zalen inclusief inventaris (naar onze schatting ca. 3 ton) bij elkaar worden opgeteld, loopt de geleden schade al op naar zo’n ruim € 500.000,-. Daarbij is het verlies aan exploitatie nog niet meegeteld.

Read More »