Home » Laatste nieuws

Laatste nieuws

Fractie stelt vragen over schietincident Ter Heijde

Onlangs werd Ter Heijde opgeschrikt door een vermeend schietincident. Er was, en is, veel onduidelijkheid wat er precies gebeurd is en volgens de politie is er niet geschoten. De signalen die ons uit Ter Heijde bereiken zijn niet mals. De sociale cohesie van weleer staat zwaar onder druk en de sfeer in Ter Heijde zakt af naar bedenkelijk niveau. Nieuwe bewoners, deels afkomstig uit Den Haag lijken zich, volgens de signalen die ons bereikt hebben, nogal eens bezig te houden met ondermijnende activiteiten en komen hier veelal direct in een uitkeringssituatie. Volgens zeggen geven de oorspronkelijke bewoners al langere tijd signalen af en wordt daar niets mee gedaan. Het vertrouwen in (lokale) overheid en politie is laag en dat bleek ook rondom het schietincident. Er is veel meer info voorhanden maar de mensen willen niet meer praten.

Read More »

Omwonenden Jan Barendselaan Poeldijk zijn overlast vrachtverkeer zat

Zoals bekend is de Jan Barendselaan in Poeldijk verboden voor vrachtverkeer. Verder is er een maximale snelheid aangegeven van 30 km. Niet alleen wordt er steeds sneller gereden op deze weg, maar er rijden steeds regelmatiger vrachtwagens over de laan terwijl het verbod daarvoor duidelijk staat aangegeven. Het gevolg: Geluidsoverlast voor omwonenden die daardoor steeds vaker roosters en ramen moeten sluiten. Omwonenden Jan Barendselaan Poeldijk zijn overlast vrachtverkeer zat.

Read More »

Lijsttrekker en kandidatenlijst LPF-Westland gepresenteerd

De leden van LPF-Westland hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de voorgestelde kandidatenlijst. Lijsttrekker wordt de huidige fractievoorzitter Dave van der Meer die ook tijdens de verkiezingen van 2014 lijsttrekker was. Het bestuur van LPF-Westland is trots op de lijst met 50 kandidaten, onder wie veel ondernemers. De lijst kenmerkt zich door een mix van oude en nieuwe gezichten. Zo keert Cobie Gardien terug op een verkiesbare plek en zijn Max Leerdam en Roel Valstar de nieuwelingen bij de eerste 10.

Read More »

Openbare politieke avond met als speciale gast Theo Hiddema (FvD)

Donderdag 16 november 2017 houdt LPF-Westland haar jaarlijkse openbare politieke avond. Speciale gast is Theo Hiddema, 2e kamerlid van het Forum voor Democratie (FvD), die zijn licht zal laten schijnen over het regeerakkoord in het algemeen en de gevolgen voor Westland in het bijzonder. Tevens wordt die avond de lijsttrekker bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en zal ook het nieuwe logo van LPF-Westland onthuld worden.

Read More »

Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Op deze pagina treft u de inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021 aan van onze fractievoorzitter Dave van der Meer die in de raadsvergadering van 7 november 2017 is ingebracht. In onze inbreng is onze fractie wederom uitermate duidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden voor onze gemeente. Bij deze behandeling hebben wij vier moties ingediend. De moties voor (kwalitatief) Beter Groen en de bekostiging van val-airbags zijn door de raad aangenomen. De moties om vrijstelling van leges voor goede doelen organisaties uit Westland kreeg helaas geen meerderheid. Helaas sneuvelde ook onze motie over het terughalen van de bevoegdheid bij het college voor de ontwerpbestemmingsplannen, maar op dat punt geven wij niet op en ook bij een volgende gelegenheid zullen wij weer proberen een meerderheid van de raad te overtuigen dat dit voor de burgers beter is.

Read More »

Vergoeden val-airbag senioren door gemeente

Iedere dag sterven gemiddeld tien senioren in Nederland als gevolg van een valpartij. Dit zijn er meer dan er omkomen in het verkeer. Het is bekend dat een val vaak grote gevolgen kan hebben. Een op de vier ouderen die een heup breken, overlijdt aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks worden er ruim 25.000 heupprotheses geplaatst.Door de vergrijzing en omdat door het sluiten van de verzorgingshuizen senioren langer thuis wonen, zullen deze aantallen waarschijnlijk alleen nog maar verder stijgen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandig wonende ouderen bang is om te vallen en bijna veertig procent van de ouderen activiteiten vermijdt vanwege val angst. Als de val-airbag ook helpt om deze forse percentages te laten dalen is dat nog een reden om gebruik te maken van dit hulpmiddel.

Read More »

Vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster

Vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster. LPF-Westland is vanaf haar prille ontstaan groot tegenstander geweest van de ontwikkeling van de Westlandse Zoom. Vanaf 2003 hebben wij aangegeven dat ontwikkeling van de Westlandse Zoom tot problemen zouden leiden met grote negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Westland. In 2012 is dat bij het beëindigen van het convenant Westlandse Zoom toegegeven. In de verdere uitwerking van de uitvoering van het aangepaste woningbouwplan binnen het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) heeft LPF-Westland zich constructief opgesteld om uiteindelijk naar de toekomst toe de opgelopen financiële schade te beperken en te zorgen voor uitwerking in lijn met de omgeving. Mede ook omdat de gemeente Westland voor 50% aandeelhouder is in de OBWZ. Daarom stellen wij vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster

Read More »

Vragen aan college over bereikbaarheid Coldenhove Maasdijk

Vragen aan college over bereikbaarheid Coldenhove Maasdijk. Op het bedrijventerrein Coldenhove in Maasdijk bevinden zich vele bedrijven en de horecagelegenheid Eetcafe Westgaag, waar vele Westlandse inwoners naartoe gaan. Deze bedrijven en de horecagelegenheid liggen aan de Transportweg of zijn te bereiken via de Transportweg. Vanuit Maasdijk is de Transportweg per fiets echter erg lastig te bereiken. De enige manier om op deze weg te komen is via de Bandijkweg, hetgeen een omweg is en niet goed aangegeven staat. Voor mensen die niet bekend zijn met de situatie of de Bandijkweg te ver omrijden vinden gaan vervolgens op de rijbaan van de Coldenhovelaan fietsen of steken zelfs over en gaan tegen het verkeer inrijden om bij de Westgaag of de Transportweg te komen. Dit terwijl er geen fietspad is en auto's en vrachtverkeer er met een hoge snelheid rijden. LPF Westland hecht aan veilige fietsroutes voor haar inwoners en een goede bereikbaarheid voor bedrijven.

Read More »

Geestweg, Naaldwijk, opnieuw vragen over veiligheid

De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF Westland zijn door diverse bewoners aan de Geestweg in Naaldwijk benaderd inzake de verkeersdrukte op de Geestweg. Mede naar aanleiding hiervan stelde de fracties vragen aan het college van B&WBewoners hebben gesprekken gehad met medewerkers van de gemeente over de ontstane situatie n.a.v. de diverse omleidingen rondom de kern Naaldwijk. De aantakking van de nieuwe ontsluiting Woerdblok op de Geestweg brengt ook extra verkeer met zich mee.Inmiddels is er een zogenaamd “smiley”-bord geplaatst en ervaren de bewoners daar enig profijt van. Vooral vrachtverkeer veroorzaakt veel overlast, overlast in het kader van de verkeersveiligheid en overlast aan de veelal oude karakteristieke panden aan de Geestweg.

Read More »

Afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland zijn benaderd door bewoners rond de Opstalweg in de kern Naaldwijk die geconfronteerd zijn met een schrijven van de Provincie Zuid-Holland waarin melding wordt gemaakt dat de Opstalweg met ingang van maandag 25 september as voor een periode van 5 weken geheel wordt afgesloten. Onbegrijpelijk dat de provincie blijkbaar zonder overleg met de gemeente eenzijdig besluit deze weg af te sluiten. Nu al ondervinden bewoners in het gebied van de Opstalweg en de Geestweg veel overlast van de afsluiting van de Galgeweg. Voor ons is de afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

Read More »