Home » Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De “Lokale Politieke Federatie Westland” sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de “Lokale Politieke Federatie Westland” onderhouden. De “Lokale Politieke Federatie Westland” aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de “Lokale Politieke Federatie Westland” worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de “Lokale Politieke Federatie Westland” (en voorheen “Lijst Pim Fortuyn afd.Westland”). Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van “Lokale Politieke Federatie Westland”.

© 2003-2010 Lijst Pim Fortuyn Westland, alle rechten voorbehouden.
© 2009-2017 Lokale Politieke Federatie Westland, alle rechten voorbehouden.
1 januari 2017