Home » Laatste nieuws » Brief Stichting Seniorenraad Westland over OV leidt tot rondvragen commissie RO

Brief Stichting Seniorenraad Westland over OV leidt tot rondvragen commissie RO

Brief Stichting Seniorenraad Wesland over OV leidt tot rondvragen commissie RO

In een open brief heeft de Stichting Seniorenraad Westland onlangs gevraagd om een rechtstreekse busverbinding tussen Wateringen en Den Haag Leyweg (Haga ziekenhuis). Met de huidige verbinding moet er vele malen overgestapt worden om o.a. op genoemde plaats te komen. Voor senioren levert dit naast ongemak, tijdverlies en door het vele overstappen is dit ook risico verhogend. De Seniorenraad stelt voor om de HTM-buslijn 25 door te laten rijden via Kerklaan naar het Wateringse Plein zodat er wel een goede verbinding mogelijk is richting Den Haag Leyweg.

In het Vervoersplan 2018 Haaglanden worden de diversen lijnen besproken en een verwachting gedaan van de reizigersstromen maar vooral ingestoken op de toekomstige Hoekse lijn. Naar onlangs is gebleken lijkt de Hoekse lijn een soort Betuwelijn koers te rijden en mogelijk pas eind 2018 beschikbaar te zijn. Door de vertragingen en de oplopende kosten lijkt dit ten kosten te gaan van het overige Openbaar vervoer in de MRDH. Nu is de MRDH ook verantwoordelijk voor de inzet van het Openbaar vervoer in de regio en heeft dus grote invloed op de inzet van de diversen lijnen. Gezien de negatieve publicaties over de MRDH in de afgelopen dagen draagt dit ook niet bij aan een positieve blik op het toekomstige Openbaar vervoer in de regio.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Herkent de wethouder zich in de problematiek zoals de Seniorenraad deze verwoord in haar brief?
  1. Is het bespreekbaar, zoals de Seniorenraad dat voorstelt dat een buslijn van de HTM een ronde maakt door Wateringen en zo de aansluiting van Wateringen richting Den Haag mogelijk maakt?
  1. Kan de wethouder aangeven op welke wijze Westland invloed heeft op de dienstregeling zoals die nu is opgesteld? En op welke wijze zou Westland deze invloed kunnen vergroten?
  1. Is de wethouder het met onze fractie eens dat, naast de lightrail verbindingen in de MRDH-regio het ook van groot belang is dat de Westlandse kernen een goede OV-verbinding behouden met o.a. Den Haag?

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

Check Also

Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Op deze pagina treft u de inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021 aan van onze fractievoorzitter Dave van der Meer die in de raadsvergadering van 7 november 2017 is ingebracht. In onze inbreng is onze fractie wederom uitermate duidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden voor onze gemeente. Bij deze behandeling hebben wij vier moties ingediend. De moties voor (kwalitatief) Beter Groen en de bekostiging van val-airbags zijn door de raad aangenomen. De moties om vrijstelling van leges voor goede doelen organisaties uit Westland kreeg helaas geen meerderheid. Helaas sneuvelde ook onze motie over het terughalen van de bevoegdheid bij het college voor de ontwerpbestemmingsplannen, maar op dat punt geven wij niet op en ook bij een volgende gelegenheid zullen wij weer proberen een meerderheid van de raad te overtuigen dat dit voor de burgers beter is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *