Home » Laatste nieuws » Fractie stelt vragen inzake verkeersveiligheid Geestweg-Hoge Geest Naaldwijk

Fractie stelt vragen inzake verkeersveiligheid Geestweg-Hoge Geest Naaldwijk

Fractie stelt vragen inzake verkeersveiligheid Geestweg-Hoge Geest Naaldwijk

Een aantal weken geleden is de tweede ontsluiting van de wijk Woerdblok te Naaldwijk gerealiseerd. Een goede en noodzakelijke ontsluiting voor deze woonwijk en dus ook goed voor de kern Naaldwijk. Eerder is reeds aandacht gevraagd, door de fractie van Gemeente Belang Westland, inzake de verkeersveiligheid van deze ontsluiting en de route richting de Johannesschool even verderop. Deze vragen zijn gesteld op 9 februari 2017 en de beantwoording volgde op 9 maart 2017. In de beantwoording is te lezen dat er een afspraak is gemaakt met de schoolbesturen, dat er (mogelijk) fysieke maatregelen genomen worden en dat er getracht wordt te werken aan gedragsbeïnvloeding. Nu deze week ook de brug aan de Galgeweg is gesloten, voor bijna een half jaar, komen er echter nog meer knelpunten inzake de verkeersveiligheid aan het licht. Zo blijkt het kruispunt Geestweg – Opstalweg een aandachtspunt, zijn de (mogelijke) fysieke maatregelen nog niet gerealiseerd en is er een gevaarlijke bocht c.q oversteek Geestweg richting brug Hoge Geest. Dit deel van de Hoge Geest is sowieso een gevaarlijke route voor schoolgaande jeugd i.c.m. het autoverkeer dat deze weg als sluiproute gebruikt.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het college het met de fractie van LPF-Westland eens dat de kruising Geestweg-Opstalweg een gevaarlijke kruising is die (mogelijk) aanpassingen behoeft? Kan het college aangeven of deze aanpassingen er ook gaan komen?

2. Kan het college aangeven wat er uit het gesprek met het schoolbestuur is gekomen, zoals genoemd in de beantwoording, en wat de mogelijke fysieke maatregelen zijn die daar worden getroffen?

3. Kan het college de fractie van LPF-Westland toezeggen nog eens nader naar de ontsluiting van de wijk Woerdblok te kijken? Dit omdat we van meerdere bewoners te horen krijgen dat er een gevaarlijke ‘bocht’ in de ontsluiting/kruising zit en deze mogelijk met een vangrail verholpen kan worden?

4. Zou het college kunnen onderzoeken of het mogelijk is het eerste deel van de Hoge Geest, het deel vanaf de brug Geestweg tot aan de kruising met de Grote Achterweg, alleen voor fietsverkeer c.q. bestemmingsverkeer gerealiseerd kan worden? Nu wordt het veelal als sluiproute gebruikt wat gevaarlijke situaties oplevert tussen (fietsende) schoolgaande jeugd, autoverkeer en zelfs vrachtwagens.

5. Sinds de afsluiting van de Galgebrug is er op de Geestweg een enorme toename van sluipverkeer. Helaas wordt het inrijverbod voor vrachtwagens regelmatig genegeerd en maakt zelfs het OV gebruik van (het niet geasfalteerde deel van) de Geestweg. Kan het college per direct inzetten op handhaving van het inrijverbod?

6. Is de Opstalweg wel geschikt als omleidingsroute gezien het grote aantal vrachtwagens  in combinatie met het ontbreken van vrijliggende fietspaden?


Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.
Dave van Koppen

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *