Home » Laatste nieuws » Geen Islamitische school Westland

Geen Islamitische school Westland

Geen Islamitische school Westland

In de raadsvergadering van 5 juli jl. gaf ons raadslid Dave van Koppen al feilloos weer waarom er geen sprake kon zijn van de vestiging van een Islamitische school in het Westland. De aangedragen argumenten door zowel het college als de stichting Yunus Emre werden aangedragen, waren gebaseerd op cijfers van de gemeente Maastricht. Dave van Koppen gaf aan dat zowel de samenstelling als ook de hoeveelheid inwoners met een islamitische achtergrond onvergelijkbaar waren met de situatie in Westland. Deze door LPF-Westland ingebrachte argumenten werden hautain door de CDA fractie en de wethouder onderwijs van tafel geveegd, maar zijn nu eigenlijk in zijn geheel meegenomen in de argumentatie van staatssecretaris Dekker van onderwijs en dus geen Islamitische school Westland.

Ook de partijen VVD, D66, CU/SGP en Progressief Westland, schaarde zich zonder enige inhoudelijke bijdrage achter het collegevoorstel. Het besluit werd op 5 juli jl. in een tweede stemronde genomen met de kleinst mogelijke meerderheid (1 zetel) waarbij wij uiteraard grote vraagtekens plaatsten bij het stemgedrag van CDA fractievoorzitter Piet Vreugdenhil, die als voorzitter van voorzitter van het college van Bestuur van de Protestantse scholenkoepel zich naar onze mening had moeten onthouden van stemming. In de brieven geschreven aan staatssecretaris Dekker waarin wij bezwaar aantekende tegen dit genomen raadsbesluit, verzochten wij al de gehele aanvraag voor een Islamitische school in Westland af te wijzen. Daar is nu vandaag gehoor aangegeven. Onderwijs in Westland moet niet alleen toegankelijk zijn voor alle kinderen, maar tevens vrij zijn van verzuiling en segregatie.

Fractie LPF Westland

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *