Home » Laatste nieuws » Honderdland fase 2 Column Bert Doelman HHW

Honderdland fase 2 Column Bert Doelman HHW

Honderdland fase 2 Column Bert Doelman HHW

Van 10 maart tot 20 april ligt het Bestemmingsplan Honderdland fase 2 ter inzage. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen op dit plan, het ligt in de verwachting dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan eind juni heeft vastgesteld. Honderdland fase 2, nu nog gedeeltelijk glastuinbouw, wordt getransformeerd naar een bedrijventerrein ten behoeve van het glastuinbouwcluster. Althans dat was de bedoeling.

Nu blijkt dat Honderdland een regionaal bedrijventerrein moet worden met de hoogste milieu categorie 4. Dit betekent niet alleen agro gerelateerde bedrijven maar ook zware industrie zoals, slachterijen, betonfabrieken, visverwerkingsbedrijven e.d. Dat is een ontwikkeling die LPF-Westland niet wil, want dit geeft veel te veel overlast voor de bewoners in dit gebied en de kern Maasdijk. Volgens de gemeente, die dit bestemmingsplan heeft opgesteld, zijn zij vanuit de provinciale verordening verplicht een zo hoog mogelijke milieucategorie vast te stellen. Dit is echter onzin dat geldt alleen voor HMC (Hoge milieu categorie) bedrijventerreinen zoals die voorkomen in de Drechtsteden of het Rotterdamse havengebied en niet voor een bedrijventerrein dicht tegen een woonkern. De provinciale verordening is er zelfs heel duidelijk over en ik citeer ”Bedrijventerreinen met milieu categorie 4 en hoger verdragen zich in het algemeen niet met functievermenging, zeker niet met gevoelige functies zoals wonen”. Duidelijker kan het niet.

En toch wil dit college van burgemeester en wethouders, tegen de provinciale verordening in, Maasdijk opzadelen met een industrieterrein met een veel te hoge milieu categorie en dito geluidsnormen die zonder een goede motivatie ook tot het uiterste zijn opgerekt. Het waarom is nog onduidelijk maar het lijkt erop dat het college van burgemeester en wethouders zich voor het karretje laten spannen van de ontwikkelaar, immers een hogere milieucategorie levert hogere grondprijzen op. U begrijpt dat over dit plan nog niet het laatste woord gewisseld is en LPF-Westland zich blijft inzetten voor  een prettige leefomgeving  voor de  bewoners van Honderdland en de kern Maasdijk.

Bert Doelman

Raadslid LPF-Westland

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *