Home » Laatste nieuws » Vragen over schadeverhaal asbestsanering Leuningjes Poeldijk

Vragen over schadeverhaal asbestsanering Leuningjes Poeldijk

Vragen over schadeverhaal asbestsanering Leuningjes Poeldijk

De fractie van LPF Westland heeft bij meerdere gelegenheden afgelopen jaar aandacht gevraagd voor de situatie van het ontstaan van asbestschade in de Leuningjes te Poeldijk als gevolg van asbestsaneringswerkzaamheden. Op onze vraag hoe de opdrachtverlening en omstandigheden rondom de kleine initiële asbestsaneringssanering heeft kunnen leiden tot een buitenproportionele schadepost, is duidelijk geworden dat het desbetreffende bedrijf die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd onzorgvuldig heeft gehandeld. Als gevolg daarvan kwamen grote delen van het zalencomplex onder de asbestvezels waardoor er tot sluiting werd besloten eind 2015 met een kostbare grote sanering als gevolg.Na deze grote asbestsanering is er van het interieur van de twee belangrijkste zalen niets over gebleven. Als de kosten van deze sanering (ruim 2 ton) met een eventuele te vernieuwen aankleding van de zalen inclusief inventaris (naar onze schatting ca. 3 ton) bij elkaar worden opgeteld, loopt de geleden schade al op naar zo’n ruim € 500.000,-. Daarbij is het verlies aan exploitatie nog niet meegeteld.

Op onze eerdere vragen om ons duidelijk te maken of er sprake is van aansprakelijkheid door onzorgvuldig handelen bij de eerste kleine sanering, hebben wij een rapport ontvangen van bureau Lengkeek die aangaf dat de geleden schade niet kon worden verhaald omdat de gemeente de leveringsvoorwaarden van de aannemer zou hebben geaccepteerd. Echter nadat wij de opdrachtbevestigingen van de gemeente hebben ingezien, komen wij tot een andere conclusie. In de opdrachtbevestigingen stelt de gemeente Westland uitdrukkelijk het volgende:

Op deze opdracht is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Westland van toepassing zoals deze vermeld staat op onze site:
www.qemeentewestland.nl/ondernemen/aanbestedingen/inkoop-en -aanbestedingsbeleid


In deze voorwaarden staat duidelijk verwezen dat op opdrachten uitgegeven door de gemeente het “VNG model algemene-inkoopvoorwaarden-plus-addendum” van toepassing is.
In deze inkoopvoorwaarden staat in artikel 2.4 duidelijk vermeld:

2.4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn
algemene voorwaarden af.

Voor ons een duidelijke omschrijving van welke voorwaarden op deze opdracht van toepassing is geweest en derhalve ook een aanvaarding van aansprakelijkheid van enigerlei ontstane schade bij de uitvoering van deze opdracht.

Onze vragen :

 1. Hoe kan het dat bureau Lengkeek afgaat op slechts de mededeling van een behandelend
  ambtenaar en niet verder heeft gekeken naar onder andere de opdrachtbevestigingen
  waarin wel degelijk verwezen wordt naar de inkoopvoorwaarden van de gemeente?

 

 1. Indien het zo zou zijn dat de asbestsaneerder op aanwijzing van de gemeente de afvoer van
  lucht via de luchtbehandelingskanalen heeft laten dit niet eerder aan de orde is geweest of
  vermeld door de organisatie?

 

 1. Indien de verklaring van bureau Lengkeek zoals vermeld in vraag 2 juist is, is er dan sprake
  van een vorm van onkunde of van opzet, gezien het feit dat het hoogst ongebruikelijk is om
  afgezogen lucht bij saneringswerkzaamheden via de luchtbehandeling, die nota bene door
  het hele pand heen loopt, te laten verlopen?

 

 1. Heeft de juridische afdeling van de gemeente Westland zich vergewist van deze kwestie
  en/of is er inmiddels juridisch advies ingewonnen over eventuele aansprakelijkheidsstelling
  voor geleden schade als gevolg van de saneringswerkzaamheden?

 

 1. Is het college bereid alsnog een aansprakelijkheidszaak aan te spannen op basis van de nu
  voorliggende gegevens?

Gezien het feit dat in de kwestie van heropening van de Leuningjes op korte termijn in zowel commissies als raad zal worden beraadslaagd verzoeken wij u deze vragen te beantwoorden voor 20 juni a.s.
Namens de fractie van LPF Westland.
John Witkamp

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *