Home » Laatste nieuws » Vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster

Vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster

Vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster

LPF-Westland is vanaf haar prille ontstaan groot tegenstander geweest van de ontwikkeling van de Westlandse Zoom. Vanaf 2003 hebben wij aangegeven dat ontwikkeling van de Westlandse Zoom tot problemen zouden leiden met grote negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Westland. In 2012 is dat bij het beëindigen van het convenant Westlandse Zoom toegegeven. In de verdere uitwerking van de uitvoering van het aangepaste woningbouwplan binnen het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) heeft LPF-Westland zich constructief opgesteld om uiteindelijk naar de toekomst toe de opgelopen financiële schade te beperken en te zorgen voor uitwerking in lijn met de omgeving. Mede ook omdat de gemeente Westland voor 50% aandeelhouder is in de OBWZ.

Inmiddels hebben we geconstateerd dat er in de uitwerking door de OBWZ steeds meer spanningen optreden met de inwonenden van het gebied Westmade en dan met name voor die bewoners langs de Haagweg in Monster. Zo komen er meldingen van het niet nakomen van afspraken, wijzigen van plangegevens, wijzigen van bouwhoogtes en wijzigen van soort bebouwing ten opzichte van het initiële plan. Inmiddels hebben bezorgde bewoners zich verenigd in een belangengroep om alle bezwaren kenbaar te maken en actie te ondernemen. Daarom stellen wij vragen over uitvoering inrichting OBWZ-Haagweg Monster

 Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de gemelde problemen door bewoners van de Haagweg inzake de uitvoering van het bouwplan van de Westlandse Zoom gebied Westmade-Haagweg fase 2?
  2. Klopt het dat bestaande woningen verschuiven van eerder omschreven plangebied naar ander plangebieden om zo wijzigingen in bijvoorbeeld bouwhoogten mogelijk te maken?
  3. In hoeverre worden de belangen van de bestaande bewoners meegenomen in de ontwikkeling van de plannen en in de uitvoering?
  4. Hoe kan het dat de bestaande bewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf daar waar het gaat om juiste communicatie en/of wijzigen van plannen?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn  schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF-Westland,

John Witkamp

Check Also

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *