Home » Moties e.d.

Moties e.d.

Moties en Amendementen LPF Westland 2013:
Gemeenteraad 17 december 2013
Initiatiefvoorstel LPF-Westland voor extra kaders ambtelijke organisatie. Hierin worden de regels voor inhuur externen en interimmanagers aangescherpt, verplichte educatie voor schrijvende ambtenaren op gebied gemeentewet/wet dualisering gemeenteraden geregeld. Na aanvankelijke weerstand in de eerste behandeling van 15 oktober 2013, stemde de raad op één stem na (D66), unaniem in met ons voorstel.

Gemeenteraad 5 november 2013
(begroting en ProRap):
Begroting:
LPF-amendement om te stoppen met de heffing van hondenbelasting per 1 januari 2014. Nadat de toenmalige coalitie CDA/GBW/WV in 2011 de hondenbelasting weer invoerde, bleven wij strijden tegen deze vorm van rechtsongelijkheid. Het lukt ons nu om een meerderheid mee te krijgen waarbij zelfs het CDA en uiteindelijk voor stemde en ook de VVD mee tekende. Mede ondertekend door GBW, WV/LEO20, D66 en VVD. Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

LPF-amendement bij de programmabegroting om een bedrag van € 3.5 mln te verlagen bij de gevraagde reservering voor de implementatie van de decentralisatietaken (3D’s). Na een stevig debat ging eerst het college om en daarna de fractie van GBW, die om onverklaarbare reden eerst voor en toen weer tegen dit amendement was. Mede ondertekend door VVD, en CU/SGP. Amendement unaniem aangenomen.

LPF-Motie “Zaken doen met de gemeente” Hierin willen we een snellere uitwerking zien van de zogenaamde groslijsten voor het Midden- en Kleinbedrijf in Westland, naar voorbeeld van de gemeente Lansingerland. Mede ondertekend door VVD, CDA en GBW. Motie unaniem aangenomen.

LPF-Motie voor het openhouden van zwembad de Hoge Bomen in Naaldwijk na 2016. Deze motie kreeg alleen de sten van WV/LEO20 omdat de overige fracties het niet eens waren met de dekking. Verworpen met 12 tegen 25 stemmen.

LPF-motie Renovitaliseren Westlands Museum. Wij wilde niet op voorhand al € 1 mln beschikbaar stellen zonder dat duidelijk is hoe een en ander zal worden ingericht. Mede ondertekend door de fracties van CU/SGP en WV/LEO20. Verworpen vanwege het ontbreken van steun van de coalitie.

Verder tekende wij bij de volgende moties/amendementen mee:
– Motie Jongeren op gezond gewicht van Progressief Westland;
– Motie “School’s Cool” van Progressief Westland;
– Motie heroriëntering griffie van Progressief Westland;
– Motie voortzetten Maatschappelijke stage van de VVD;
– Motie Stimuleringsregeling duurzame (zonne) energie van het CDA;
– Motie wervingsactie Burgernet voor de jeugd van het CDA.

Prorap:
LPF-Amendement om een gepland onderzoek voor de zogenaamde ‘Westlandkracht” ter waarde van € 60.000,- te laten vervallen. Er is al genoeg onderzocht naar de kracht van het Westland. Mede ondertekend door de fracties van VVD, GBW en CDA Aangenomen met 24 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

LPF-Amendement Prorap waarbij de verhoging van het budget voor de decentralisaties (3D-s) ter waarde van € 1.3 mln komt te vervallen. Mede ondertekend door GBW, CU/SGP, VVD en CDA. Angenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

Verder tekende wij bij de volgende moties/amendementen mee:
– CU/SGP motie over het financieel dekken van de WMO reserve;
– Motie Progressief Westland voor de instelling van een calamiteitenfonds speeltuinen.

Gemeenteraad 15 oktober 2013:
Initiatiefvoorstel van LPF-Westland voor het instellen van extra kaders voor de ambtelijke organisatie. Ingediend vanwege eerder strubbelingen in deze raadsperiode en om de rol van de gemeenteraad te verduidelijken bij de ambtenaren. Zal in November 2013 worden vastgesteld na behandeling in de commissie bestuur van 13 november.

Gemeenteraad 17 september 2013:
LPF-Amendement bij het voorstel voor verzelfstandiging van theater De Naald. College wilde nog een extra financiele bruidschat meegeven, maar daar zagen wij niets in. Aangenomen met 28 stemmen voor en 7 (WV/LEO20 en D66) tegen. 

Gemeenteraad 17 september 2013:
CDA-LPF-WV/LEO20-VVD motie voor behoud van camping Molenslag op huidige locatie in Monster en voor duidelijk opdracht aan wethouder Wverling richting de provincie. Opvallend was het uiterst zwakke optreden van GBW die geen rekening hield met de wensen vanuit de Monsterse bevolking. Met 21 tegen 15 stemmen aangenomen.

Gemeenteraad 28 mei 2013:
LPF-motie van wantrouwen tegen wethouder Duijvestijn vanwege het niet nakomen van eerdere afspraken omtrent het dossier Woudtzicht en vanwege het feit dat deze wethouder bij herhaling de gemeenteraad voor voldongen feiten zet die ongewenste effecten hebben voor Westland. Motie kreeg steun van WV/LEO20. Coalitie blind voor feiten en VVD steunde niet omdat ze de motie pas in de raad zagen (bizar). Motie verworpen.

Gemeenteraad 28 mei 2013:
LPF-motie tegen toepassen van grootschalige windenergie in Westland. Mede ondertekend door WV/LEO20 en GBW. Hiermee wilde we direct duidelijkheid bieden aan de provincie en potentiële aanvragers voor vergunningen, dat Westland zich vanwege dichte bebouwing en omwonenden overlast, niet leent voor grote windmolens. Motie aangenomen door meerderheid van de raad.

Gemeenteraad 23 april 2013:
LPF-motie n.a.v. de eerdere Bernadetteschoolmotie om de leegstaande zalen bij culturele centra (Zoals de Leuningjes Poeldijk, De Noviteit Monster etc. etc.)eerst in te vullen met de vraag naar ruimte en te onderzoeken welke instellingen nog extra ruimte over hebben. Nadat de gehele raad al steun voor deze motie uitsprak, nam het college deze ook over.

Gemeenteraad 23 april 2013:
LPF-motie ingediend om te stoppen met de plannen van wethouder weverling om de voormalige Bernadetteschool te Naaldwijk voor een appel en ei beschikbaar te maken voor cultuurvereniging, terwijle elders gemeentelijk vastgoed leeg staat en er een externe partij geïnteresseerd is het pand te kopen en in te richten als woon-zorgcomplex. Motie vrijdag voorafgaand rond gestuurd en deze werd al op de ochtend van de raad door het college ten uitvoer gebracht.

Gemeenteraad 19 maart 2013:
LPF-motie ingediend om de eerder afgewezen vergunning voor Dijkrock 2013 in Maasdijk, toch nog eens te heroverwegen en waarin de burgemeester werd gevraagd met de organisatie om de tafel te gaan om toch een editie dit jaar te verwezenlijken. Motie overgenomen door de burgemeester, alhoewel de WOS in haar weekjournaal van die week daar weer veel opzichtige moeite in stak dat toch vooral minimaal te melden.

Gemeenteraad 19 februari 2013:
LPF-motie n.a.v. het gesodemieter in de ambt. organisatie betreffende het verkrijgen van overzichten van functies en hoeveelheden personeel en waarin een raadsdebat na het zomerreces wordt aangekondigd om de kaders rondom van de directie te herzien. Na een fel debat, waarin uiteindelijk ook de andere fracties beeld kregen bij onze actie, maar waar wethouder Weverling de gemeentewet maar niet wilde begrijpen, werd de motie toch door het college overgenomen. De informatie is de week erna door de raad ontvangen.

Gemeenteraad 22 januari 2013:
LPF-motie mede ondertekend door alle andere fracties om een einde te maken aan schijnconstructies bij de inzet van arbeidsmigranten. Initiatief van onze fractie kreeg eerder landelijke navolging. Unaniem aanvaard door de raad.

Gemeenteraad 22 januari 2013:
LPF-motie mede ondertekend door LEO 2.0 over het verwijderen van de passage in de duurzaamheidsagenda 2013-2020 waarin expliciet de plaatsing van 3 windturbines op bedrijventerreinen werd genoemd. Na boeiend debat unaniem aanvaard door de raad.


Moties en Amendementen LPF Westland 2012:
Gemeenteraad 18/19 december 2012:
LPF-motie mede ondertekend door LEO 2.0, bij de vaststelling op de nieuwe tarieven voor hondenbelasting om deze rare heffing in 2013 geheel te schrappen. Wederom liet GBW hier haar kiezers op dit onderwerp in de kou staan. Verworpen met 11 stemmen voor en 24 stemmen tegen. 

Gemeenteraad 18/19 december 2012:
LPF-motie, mede ondertekend door VVD en CU/SGP om in het gebied Westmade verruiming in het bestemmingsplan te maken voor 10 ha glastuinbouw nu ontwikkeling van de Westlandse Zoom niet zal worden gerealiseerd. Motie aangehouden na toezeggingen wethouder en komende afspraken in januari 2013 met Opti-Flor.

Gemeenteraad 18/19 december 2012:
LPF-amendement om het slappe coalitievoorstel voor de bouw van twee gemeentehuizen om te zetten naar een besluit voor één gemeentehuis op de RABO-locatie Verdilaan. Verworpen met 19 stemmen tegen en 16 stemmen voor. Als de VVD naar hun initiële achterban had geluisterd, had een meerderheid mogelijk geweest.

Gemeenteraad 6 november 2012:
LPF-motie uitwerking eerdere motie erfpacht. Hiermee wilde we nu vaart achter de woningmarkt zetten. Mede ingediend door CU/SGP, LEO 2.0, VVD en CDA. Motie overgenomen door college. 

Gemeenteraad 6 november 2012:
LPF-motie beperking leerlingvervoer op geloofsovertuiging. Met deze motie willen wij rechtsongelijkheid in vergoedingen op leerlingenvervoer tegengaan. Mede ingediend door LEO 2.0, VVD en D66. Motie aangehouden voor behandeling in de commissie van november. 

Gemeenteraad 6 november 2012:
LPF-motie toepassen 25% regel voor Hockeyvereniging Naaldwijk om het mogelijk te maken in 2014 de WK hockey te kunnen organiseren. Mede ingediend door WV, LEO 2.0, CDA, D66, GBW, PW en CU/SGP. Motie overgenomen door college. 

Gemeenteraad 6 november 2012:
LPF-motie behoud EHBO-functie strand Monster. Met deze motie willen de voorgenomen bezuiniging op de EHBO functie terugdraaien. Mede ingediend door LEO 2.0, WV en CU/SGP. Motie aangehouden voor behandeling in de commissie van november.

Gemeenteraad 6 november 2012:
LPF-motie in ontwikkeling nemen bouwgronden. Motie waarin gevraagd wordt naar een onderzoek voor versneld toepassen van bouwkavels zoals ook al door andere gemeente succesvol is gedaan. Motie overgenomen door college. 

Gemeenteraad 3 en 4 september 2012:
LPF-amendement bij voorstel variant nieuw gemeentehuis. In dit amendement wilde wij de locatie van de RABO aan de Verdilaan Naaldwijk aanwijzen als nieuwbouwlocatie nieuwe gemeentehuis. Amendement aangehouden en als gevolg hiervan trok het college haar voorstel in en werd de locatie Verdilaan als volwaardige optie naar de raad van oktober gebracht.

Gemeenteraad 3 juli 2012:
LPF-motie klachtenafhandeling Vestia mede ondertekend door GBW, WV, CDA en VVD. Motie waarin het college wordt opgeroepen Vestia er op te wijzen op een normale manier met de klanten om te gaan en hen uit te nodigen voor een dialoog met de raad. Motie in ruime meerderheid aanvaardt.

Gemeenteraad 26 juni 2012:
Raadsbrede motie in reactie op de vraag van de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam of Westland even een zienswijze wilde afgeven over de vorming van de Metropoolregio (MRDH). Deze motie geeft aan dat de gemeenteraad prima is staat zelf de regering haar mening over te brengen over de MRDH.

Gemeenteraad 26 juni 2012:
LPF-amendement om het voornemen van het college bij het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten om een aantal locaties voor zogenaamde Polenhotels aan te geven, tegen te gaan. Dit om precedentwerking te voorkomen en de kleine kernen te ontlasten. Amendement verworpen omdat de coalitie graag meer aandacht besteed aan huisvesting arbeidsmigranten dan aan bijvoorbeeld de vele jonge Westlandse woningzoekenden.

Gemeenteraad 17 april 2012:
LPF-amendement op het reglement van orde ondersteund door LEO 2.0. Dit amendement was nodig om te verduidelijken dat ook een raadsfractie zoals Westland Verstandig zich aan de regels van de gemeentewet heeft te houden. Voortgekomen uit het feit dat raadslid Stolk-Persoon in maart dacht dat je te pas en onpas als beëdigd volksvertegenwoordiger de raadszaal uit kan lopen als een hoofdelijke stemming je niet zint. Aangenomen met ruime meerderheid, maar uiteraard was ook CDA tegen. Die hadden een aantal jaren daarvoor hetzelfde kunstje ook al eens vertoond.

Gemeenteraad 17 april 2012:
Raadsbrede motie om een Westlandse uitwerking van het Persoonsgebonden budget (PGB) op te nemen in het WMO-beleidsplan 2012-2015.

Gemeenteraad 17 april 2012:
Raadsbrede motie om stadsgewest Haaglanden op te roepen met eenduidige papieren vervoersbewijzen te komen.

Gemeenteraad 20 maart 2012:
LPF-motie bij het agendapunt over een onderzoek naar het Centrum van de Kunsten. (CvdK). deze motie riep op geheel te stoppen met dit onzalige en dure plan waar zelfs de muziek- en toneelvereniging tegen waren. Uiteraard verworpen omdat de coalitie graag een miljoen euro stukslaat voor het speeltje van wethouder Weverling en Dario Fo. Opmerkelijk was dat tijdens de hoofdelijke stemming raadslid Stolk-Persoon van Westland Verstandig de vlucht nam en tegen de regels in weer terugkeerde na de behandeling van dit agendapunt.

Gemeenteraad 20 maart 2012:
LPF-amendement bij de vaststelling van bouwregels appartementengebouw Boomparck in Honselersdijk. Bedoelt om de eerdere planregels die in 2006 besloten waren te handhaven en niet plots tegen de wens van omwonenden in bouwhoogten te verhogen ten faveure van Vestia. Samen ingediend met LEO 2.0, VVD en D66. Amendement verworpen omdat coalitie Vestia wel graag wilde helpen.

Gemeenteraad 20 maart 2012:
Motie Diefstaal, ingedient door GBW en ondersteunt door LPF-Westland. Motie waarin het kabinet opgeroepen wordt wetgeving te maken tegen graaiers zoals de baas van Vestia dhr. Staal. Motie met algemene stemmen aangenomen.


Moties en Amendementen LPF Westland 2011:
Gemeenteraad 20 december 2011:
Gezamenlijke motie en amendement van LEO 2.0, LPF-Westland, VVD en D66 om de invoering van de hondenbelasting tegen te houden. Ondanks dat we wel degelijk een dekking voor het bedrag in de begroting gevonden hadden, bleef GBW op wazige argumenten tegen deze motie en het bijbehorende amendement. Uiteraard verworpen met dank aan de coalitie en PW.

Begrotingsraad 10 november 2011:
LPF-motie woningtoewijzing. Bedoelt om in de nieuwe huisvestingswet eerst huizen toe te wijzen aan Westlanders. Dit mag volgens de nieuwe wet voor maximaal 50%. Mede ingediend door de hele oppositie en uiteraard verworpen door de coalitie van CDA, GBW en WV. Westlandse woningzoekenden zoeken het maar uit volgens de coalitie.

Begrotingsraad 10 november 2011:
LPF-motie herijking subsidies onderwijs. Bedoelt om de de gymleraren te behouden en zwemonderwijs te laten bestaan. Mede ingediend door de hele oppositie en uiteraard verworpen door de coalitie van CDA, GBW en WV.

Begrotingsraad 10 november 2011:
LPF-Motie Leerlingenvervoer. Bedoelt om vervoer van gehandicapte leerlingen vanaf huis naar school mogelijk te houden. Mede ondertekend door alle oppositiepartijen. Unaniem aangenomen door de raad.

Begrotingsraad 10 november 2011:
LPF-motie voor het terugdraaien van onnodige indexeringen op reserves. Hierdoor zou de gemeente immers duurder uit zijn en dit geld zou beter besteed kunnen worden voor de sport, muziek schoolzwemmen en ander zaken. Verworpen dankzij de tegenstemmen van de coalitie CDA, GBW en WV.

Begrotingsraad 10 november 2011:
LPF-motie voor het realiseren van een pilot voor plaatsing openbare toiletten in Naaldwijk en Wateringen. Mede ingediend door VVD, Progressief Westland en LEO 2.0. Verworpen met 12 stemmen voor en 23 stemmen tegen. Mooi argument CDA: we zijn voor openbare toiletten maar het niet eens met de financiële dekking. (men zocht er ook geen alternatief voor, zoals gewoonlijk)

Begrotingsraad 10 november 2011:

De volledige oppositie diende tevens een sluitende tegenbegroting die de het slagveld van de herijking van subsidies te niet zou doen en tevens meer solide was, maar deze werd uiteraard door de coalitie van CDA, GBW en WV verworpen. Verder tekende LPF-Westland mee op nog 10 oppositie moties waarvan de meeste door de coalitie werden verworpen.

Besluitvormende raad 27 september 2011:
LPF-motie om voortaan het burgerjaarverslag digitaal via de gemeentewebsite te gaan verspreiden. Doel is betere bereikbaarheid en lagere kosten. Mede ingediend door Progressief Westland, VVD, D66 en GBW. Motie unaniem aangenomen door de raad.

Besluitvormende raad 30 augustus 2011:
LPF-Amendement op de startersleningen ter voorkoming van het aantasten van het beschikbare bedrag hiervoor. Amendement ingetrokken na toezegging van de wethouder dat het beschikbare budget in stand kan blijven.

Besluitvormende raad 30 augustus 2011:
CDA-LPF motie waarin de gemeenteraad werd gevraagd een keuze te maken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en het college op te dragen deze keuze uit te dragen naar buiten toe. Fracties van GBW, WV, PW, VVD en CU durfde zoveel daadkracht niet en zenuwachtig stemde men tegen de motie.
Verworpen met 13 stemmen voor (waaronder D66 en SGP) en 19 stemmen tegen.

Besluitvormende raad 21 juni 2011:
LPF-Motie, mede ondertekent door CU-SGP, VVD, PW, GBW en D66 om het burgerjaarverslag voortaan digitaal uit te brengen. Hierdoor wordt veel drukwerk bespaard en is het bereik naar de doelgroep via de website van de gemeente en de WOS, maar ook via Youtube, stukken groter. Motie unaniem aangenomen door de raad.

Besluitvormende raad 21 juni 2011:
LPF-amendement, mede ondertekent door VVD-Westland aangaande het aanpassen van de vaarhoogten voor vaarduikers in het bestemmingsplan N223. Naast LPF en VVD stemde ook D66 voor. CDA en CU/SGP lieten het bij een boterzacht verzoek aan de wethouder. GBW vond dat de mensen die nu nog vanuit Maasdijk met hun boot naar de rest van Westland kunnen varen dat straks niet meer hoeven. Verworpen met 8 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

Besluitvormende raad 21 juni 2011:
LPF-motie op het collegevoorstel voor wijziging kaders subsidies voor herijking. Met dit amendement wilde wij bewerkstelligen dat eerst de subsidieverordening zou worden aangepast en pas daarna de bijstelling van subsidieverlening. Verworpen met 7 stemmen voor en 26 stemmen tegen.

BesluitvormendeRaad 17 mei 2011: LPF-Amendement betreffende het aanpassen van het protocol “Ruimtelijke procedures” voor het pas ter inzage leggen van plannen nadat de raad deze heeft vastgesteld. Mede ondertekend door VVD, D66 en CU/SGP.  Motie verworpen met 14 stemmen voor en 21 stemmen tegen.

BesluitvormendeRaad 19 april 2011: LPF-motie van afkeuring tegen raadsfractie van Westland Verstandig, omdat men voor de zoveelste keer het debat via de media probeerde te voeren in plaats van in de raadszaal. Deze motie had vooral betrekking op de uiterst dubieuze benadering van WV met betrekking tot het centrumplan ‘s-Gravenzande en de daarop volgende ruzie in de coalitie. Uiteraard verworpen omdat CDA haar satelietpartij niet wilde afvallen en GBW zoals gewoonlijk niet durfde door te bijten.

BesluitvormendeRaad 19 april 2011: LPF-motie paddentunnels, voor bescherming van de paddentrek Dorpskade te Wateringen. Mede ondertekend door Progressief Westland, D66 en CU/SGP. Motie haalde het niet omdat GBW raadslid Boekesteijn, ondanks eerdere toezegging hem wel te steunen, nogal kinderachtig reageerde in de raad en zin had in een avondje oppositie pesten.

BesluitvormendeRaad 5 april 2011: LPF-Amendement betreffende het schrappen van een welstandstoets voor lichte bouwvergunningen. Teneinde lichte bouwwerken efficiënter en met minder kosten te kunnen realiseren. Mede ondertekend door PW, VVD, D66 en CU/SGP. Unaniem aangenomen door de raad.

BesluitvormendeRaad 5 april 2011:Amendement mede ondertekend door LPF-Westland betreffende het aanpassen van extra reclameregels in de concept welstandsnota. Unaniem aangenomen door de raad

BesluitvormendeRaad 5 april 2011:Amendement mede ondertekend door LPF-Westland betreffende het aanpassen de regels voor dubbele dakkapellen bij huizen met zonnecollectoren zoals de Irisstraat te Wateringen, in de concept welstandsnota. Unaniem aangenomen door de raad

BesluitvormendeRaad 25 januari 2011: LPF-amendement , aangaande het verwijderen van een in strijd met de WABO zijnde protocol wat opgenomen wordt in de verordening omtrent de zogenaamde “Verklaring van geen bezwaar” (VVGB). Amendement werd gesteund door de fracties van VVD en D66 en niet begrepen door PW, die vervolgens mee stemde met de coalitie. Amendement verworpen met 8 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Saillant detail: Burgemeester vd Tak vergat het eigenlijke besluit op de VVGB te nemen zodat het een maand moest opschuiven.


Moties en Amendementen LPF Westland 2010:
WestlandBeRaad 30 november: LPF-motie  van treurnis. Ingedient tegen het college vanwege de wanordelijke wijze waarop er met ruimtelijke ordeningszaken wordt omgesprongen jegens burgers op de Wijklaan 2 te De Lier. Motie mede ondertekend door VVD, CU-SGP, D66 en PW. Motie verworpen door de coalitiepartijen.

Begrotings Raad 9 november 2010: LPF-motie omtrent het vergoeden van de rioolaansluitingen in de “Buitenveldsepolder” in De Lier. Dit naar aanleiding van oude toezeggingen vanuit de gemeentelijke herindeling in 2004. Motie verworpen met 5 stemmen voor en 30 stemmen tegen.

Begrotings Raad 9 november 2010: LPF-motie omtrent het behoud van de subsidies voor Oranjecomités. Unaniem door de raad aangenomen

Begrotings Raad 9 november 2010: Gezamenlijke motie ingediend met CDA, GBW, WV en VVD aangaande het realiseren van een ontsluiting van de nieuwbouwwijk Molensloot De Lier om de inwoners van de Marckenborgh van verkeer te ontlasten.
Unaniem door de raad aangenomen

Begrotings Raad 9 november 2010: Gezamenlijke motie ingediend met WV, CDA en GBW aangaande de instelling van een eigen Westlands veiligheidshuis waarin instanties samenwerking om geweldsdelicten sneller op te lossen. Unaniem door de raad aangenomen

Begrotings Raad 9 november 2010:
Gezamenlijke motie ingediend met PW en CU/SGP aangaande het instant houden van het kinderwerk. Het kinderwerk is net, na een LPF-motie in 2009 ingesteld om nu al weer te worden wegbezuinigd door de coalitiepartijen. Motie verworpen met 11 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

Begrotings Raad 9 november 2010: Gezamenlijke motie ingediend met CDA, GBW, WV en VVD  aangaande de beheersing van de personeelskosten van het gemeentelijk apparaat. Aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen (PW) tegen.

Begrotings Raad 9 november 2010: Gezamenlijke motie ingediend met GBW en VVD aangaande de afschaffing van de toeristenbelasting. Motie is aangehouden tot januari 2011 op verzoek van de wethouder om zaken vooraf cijfermatig te verduidelijken.

Begrotings Raad 9 november 2010: Gezamenlijke motie ingediend met WV, CDA en GBW aangaande de oproep aan HHRS van Delfland om de waterschapsbelasting niet te verhogen in tijden van crisis en bezuinigingen. Unaniem door de raad aangenomen

WestlandBeRaad 5 oktober 2010: LPF-motie  inzake het instellen van een raadsonderzoek door de gemeenteraad betreffende het mislukken van de nieuwbouwplannen voor een nieuw gemeentehuis. Motie mede ondertekend door VVD, GBW, WV, CDA, D66 en PW. Motie unaniem aangenomen.

WestlandBeRaad 21 september 2010: LPF-motie  inzake een poging tot stopzetten van de medewerking aan de aanleg van de een zandmotor voor de Westlandse kust door onze gemeente. De zandmotor heeft teveel risico’s voor de zwemveilgheid van badgasten en men heeft nog geen gevaarsrisisco analyse uitgevoerd. College ziet het als een spannend expiriment, wij zien het als onnodig lopen van risisco’s voor de strandbezoekers. Deze motie werd mede ondertekend door de fractie van CU/SGP. Motie verworpen met 20 stemmen tegen en 13 stemmen voor.

WestlandBeRaad 21 september 2010: LPF-amendement , mede ondertekent door CDA en D66 inzake het vaststellen van een woonbestemming voor de fam. Holtkamp in het bestemmingsplan Zwethstrook. Deze famillie was al zes jaar lang speelbal van overheden en dreigde uit de woning te worden gezet. Aangenomen met 18 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

WestlandBeRaad 7 september 2010: LPF-motie  inzake een vernieuwde poging de zogenaamde KOM-Variant voor ontsluiting van de Maasdijk in samenhang met het 3 in 1 project mogelijk te maken. Verworpen met 5 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Opvallend detail was dat de fractie van Westland verstandig onder druk van de coalitiegenoten wederom drie moties introk en uiteindelijk tegen de LPF-Motie stemde.

WestlandBeRaad 29 juni 2010: LPF-amendement  inzake de besteding van het batig saldo van € 11 mln. van de jaarrekening 2009. Met dit amendement wilden wij € 5 mln. reserveren voor een beter ontsluiting van de Maasdijk middels de KOM-variant. Ondanks de mooie praatjes van CDA en GBW dat ze zoveel om Maasdijk zouden geven, stemden men vrolijk tegen. Verworpen met 5 stemmen voor en 31 stemmen tegen.

WestlandBeRaad 23 juni 2010: LPF-amendement mede ondertekent door PW en GBW inzake het verwijderen van een geplande locatie voor een gebedshuis (Moskee) in het bestemmingsplan Hoogeland te Naaldwijk. Hiermee wilden wij tegemoet komen aan de vele ruimtelijke bezwaren, de problemen met de exploitatie en de maatschappelijke weerstand voor dit gedeelte uit het bestemmingsplan. Aangenomen met 19 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

WestlandBeRaad 2 juni 2010: LPF-amendement mede ondertekent door PW en de VVD inzake de wijziging op de legesverordening. Hiermee wilden wij voorkomen dat verhoogde leges met terugwerkende kracht konden worden geheven. Amendement overgenomen door het college.

WestlandBeRaad 19 mei 2010: Gezamenlijke motie ingediend met WV, CDA en GBW aangaande het organiseren van een veiligheidsconferentie waarin met alle actoren besproken wordt hoe de meest nijpende problemen in Westland op dit gebied kunnen worden aangepakt.  Unaniem door de raad aangenomen

Raad 30 maart 2010: Gezamenlijke (gewijzigd) initiatiefvoorstel ingediend met de fracties van VVD, GBW en D66 inzake de zondagopenstelling van winkels. Aangenomen met 19 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

Raad 30 maart 2010: LPF-Motie mede ondertekent door Progressief Westland aangaande het voorstel te komen tot een Westlandse referendumverordening voor volksraadpleging bij grote financiële of maatschappelijke kwesties. Verworpen met 16 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

Moties en Amendementen LPF Westland 2009:
Raad 27 januari 2009: Gezamenlijk amendement ingediend met CDA en GBW omtrent een stevigere uiting in de vast te stellen Westlandse Woonvisie aangaande de positie van Westlandse woningzoekenden. Aangenomen met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Raad 31 maart 2009: Gezamenlijk amendement ingediend met GBW over het verwijderen van een mogelijke locatie voor een moskee in het voorontwerp bestemminsplan Hoogeland te Naaldwijk. Verworpen met 19 stemmen tegen en 16 stemmen voor, mede door de slappe knieën van de VVD.

Raad 31 maart 2009: Gezamenlijk amendement ingediend met VVD en GBW over het verwijderen van een passage in de “Sociaal Maatschappelijke Visie” waarin het college weer probeerde voor allochtonen een uitzonderingspositie te bewerkstelligen. Aangenomen met 18 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Raad 31 maart 2009: Gezamenlijke motie ingediend met GBW aangaande het zoeken naar locaties voor 4 verenigingen in Naaldwijk waarvan er 3 van de plankaart waren verdwenen in het plan Hoogeland zonder dat de verenigingen dit wisten. Unaniem door de raad aangenomen

Raad 31 maart 2009: Gezamenlijke raadbrede motie om te vragen gedifferentieerde tarieven te gaan hanteren voor het strandparkeren in Monster en ‘s-Gravenzande. Unaniem door de raad aangenomen.

Raad 26 mei 2009: Gezamenlijke amendement ingediend met CDA en VVD aangaande het onnodig opnemen van de eis voor de aanleg van een waterbassin bij tuinbouwbedrijven bij de herziening van het “Paraplubestemmingsplan buitengebied” Met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen.

Raad 26 mei 2009: Gezamenlijke amendement bij de herziening van het “Paraplubestemmingsplan buitengebied” ingediend met CDA, GBW, VVD en CU/SGP aangaande het mogelijk maken van bijgebouwen op bedrijven voor het inrichten van mantelzorg. Unaniem door de raad aangenomen.

Raad 7 juli 2009: GBW-Motie, mede ondertekent door CDA en LPF voor een artikel 155a onderzoek naar de problemen omtrent de nieuwbouw van de Bernadettteschool te Naaldwijk. Dit onderzoek zal complementair lopen aan het eerdere door LPF-Westland gevraagde artikel 213a onderzoek door het college en de concerncontroller. Aangenomen met 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Raad 7 juli 2009: LPF-Motie, mede ondertekent door VVD en CDA voor een alternatief plan voor de autotunnel bij het Maasdijkplein binnen het 3 in 1 projekt. Aangenomen met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Raad 7 juli 2009: VVD-LPF-CDA amendement, voor aanpassing op het besluit voor de autotunnel Maasdijkplein. Uiteindelijk stemde onze fractie hierover verdeelt en haakte CDA af. Verworpen met 6 stemmen voor en 31 stemmen tegen.

Raad 9 juli 2009: LPF-Motie, ingediend bij de voorjaarsnota en mede ondertekent door GBW en CDA voor het versneld mogelijk maken van een veilige verkeersoversteekplaats voor fietsers en voetgangers bij Verburch aan de Arckelweg te Poeldijk. Unaniem aangenomen.

Raad 9 juli 2009: Raadbrede motie waarin het terugdringen van het aantal externe personeelsleden wordt omkaderd. Unaniem aangenomen

Raad 9 juli 2009: Raadbrede Motie, waarin wordt gevraagd om steun voor het noodplan en de brandbrief van LTO-Nederland voor steun aan de agrarische sector door het kabinet. Unaniem aangenomen.

Raad 9 juli 2009: Raadbrede Motie voor het voorbereiden van een ander vergadersysteem in de plaats van commissievergadering ter voorbereiding van de nieuwe raadsperiode. Unaniem aangenomen.

Raad 29 september 2009: Gezamenlijke Motie met CDA, CU/SGP en Progressief Westland voor het realiseren van speelveldjes voor de jeugd op plaatsen waar nieuwbouw gepland staat, maar waar deze realisatie van bouwwerken nog lang op zich laat wachten. Om voor ons onbegrijpelijke redenen stemden GBW en VVD tegen. Motie is aangenomen met 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Raad 27 oktober 2009: Gezamenlijke initiatiefvoorstel ingediend met de fracties van VVD en GBW inzake de zondagopenstelling van winkels. Aangenomen met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

Begrotingsraad 10 november 2009: LPF-Motie, ingedient bij de begrotingsbehandeling en mede ondertekent door GBW, CDA, VVD en CU/SGP aangaande de subsidieverstrekking en facilitering voor buurtpreventies. Met deze motie wordt een betere ondersteuning voor de buurtpreventieteams beoogd. Motie unaniem aangenomen door de raad.

Begrotingsraad 10 november 2009: LPF-Motie mede ondertekent door CDA, GBW en CU/SGP betreffende onderzoek naar andere woonvormen voor jongeren en starters die de woningmarkt in Westland willen betreden. Kern van de motie is een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van erfpacht waardoor jongeren en starters een huis kunnen kopen in de prijsklasse van € 120.000,- tot € 150.000,-
Motie unaniem aangenomen door de raad.

Begrotingsraad 10 november 2009: LPF-Motie mede ondertekend door CDA, CU/SGP en GBW betreffende het handhaven van het kinderwerk in 2010. Dit dreigde te worden afgeschaft als gevolg van het feit dat het buiten het jeugd- en jongerenwerk zou vallen. Deze motie draagt op kinderwerk structureel te regelen in 2010. Motie aangenomen met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Begrotingsraad 10 november 2009: Motie betreffende de Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa’s) mede ondertekent door LPF-Westland. Voor de jaren na 2010 was er geen budget opgenomen. De motie draagt het college op in december met voorstellen voor de meerjarenondersteuning te komen.
Motie unaniem aangenomen door raad.

Begrotingsraad 10 november 2009: Motie betreffende het pilot project Waterplan “De Hooghe Beer” in Kwinthseul mede ondertekend door LPF-Westland. Met deze motie werd opgedragen te starten met een waterfonds vooruitlopend op het waterplan. Aangenomen met 33 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Begrotingsraad 10 november 2009: Motie betreffende beleid op arbeidsmigranten samen met GBW ingediend. Met deze motie wordt beoogd dat de langdurig in de gemeente aanwezige arbeidsmigranten niet langer als toeristen worden aangemerkt, maar als ingezetenen. Hierdoor kan er over de periode van verblijf ook gemeentelijke belastingen worden geheven. Motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Begrotingsraad 10 november 2009: LPF-motie ter ondersteuning van de zoektocht naar een geschikte accommodatie voor de biljartvereniging “The Old Counters”. Met deze motie wordt het college verzocht een adviserende en bemiddelende rol te vervullen tussen de biljartvereniging en sportverenigingen voor een onderkomen. Motie unaniem ondertekend en aangenomen door de raad.

Raad 24 november 2009. Gezamenlijke motie met Progressief Westland en VVD omtrent de uiplaatsing en omzetting van 10 woningen in het buitengebied naar woondoeleinden. Door de wijziging op bestemmingsplan Boomawatering, zouden 10 woningbezitters benadeeld worden. Motie draagt college op alle inspanningen te verrichten zodat de 10 bewoners op een eerlijke en adequate wijze met hun huis kunnen worden uitgeplaatst. Motie aangenomen 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Moties en Amendementen LPF Westland 2008:
Raad 29 januari 2008:
Gezamenlijke motie, ingediend met GBW omtrent het afzien van de oude NAM-locatie aan de Rijnweg te Monster voor de tijdelijke huisvesting van supermarkt Hoogvliet.
Motie ingetrokken na keiharde toezegging door het college dat de oude NAM-locatie niet als tijdelijke lokatie voor de huisvesting van supermarkt Hoogvliet zal worden aangewezen.

Raad 25 maart 2008: Gezamenlijke motie, ingediend met GBW en CDA omtrent het afzien van publicatie van beschikbare budgetten bij aanbestedingen. Aangenomen met unanieme stemmen

Raad 22 april 2008: Gezamenlijke motie, ingediend met GBW en CDA. In deze motie wordt het college opgeroepen om in de procedures nu al rekening te houden met uitbreiding van het plangebied uit het masterplan met de grond van PC basisschool de Ouverture. Dit opent dan de mogelijkheid om de bouwhoogte van het gemeentehuis in overeenstemming te kunnen brengen met datgene wat in de structuurvisie staat aangegeven en om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen invullen. Hierbij werd benadrukt dat deze motie als een richtinggevende motie moet worden gezien. Aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Raad 27 mei 2008: Gezamenlijk Amendement op de 2e wijziging legesverordening, ingediend met de VVD. Met dit amendement beoogde we het doel niet tussentijds tarieven te wijzigen van zaken die de gemeente zelf in de hand heeft. In deze wijziging op de legesverordening gaf het college aan de tarieven voor het aanvragen van een reclamevergunning tussentijds te willen verhogen van € 18,00 naar € 43,00 per aanvraag. Wij zijn van mening dat een maal per jaar de legesverordening moet worden vastgesteld en niet steeds wordt gewijzigd, tenzij het vanwege externe factoren, zoals landelijke wetgeving, niet anders kan. Hoewel er veel symphatie vanuit de andere raadsfracties kwam, haalde dit amendement het toch niet. Wel is er de toezegging van wethouder Duijvestein voor de volgende begrotingsraad een discussie te voeren over de structurele uitwerking van de legesverordening. Verworpen met 8 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

Raad 27 mei 2008: Gezamenlijke motie omtrent BIBOB-beleid, ingediend met GBW en CDA. Deze motie moest er voor zorgen dat er in Westland beleid wordt geformuleerd omtrent de toepassing van wet BIBOB (Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur). De Wet bevordering integriteit beoordeling door het Openbaar bestuur is op 1 juni 2003 in werking getreden en geeft overheden extra mogelijkheden om vergunningen te weigeren, in te trekken aan extra voorschriften te verbinden aan de vergunning. De toepassing van de wet is een vrije bevoegdheid van het bestuursorgaan. Beleidsregels die duidelijkheid scheppen omtrent de reikwijdte wijze van toepassen van Bibob geven een duidelijk handvat wanneer er wordt overgegaan tot het toepassen van dit extra instrument. Veel ons omringende gemeenten kennen een dergelijk beleid. De gemeente Westland niet. Dat vinden wij geen goede zaak, omdat dit het gebruik maken van de wet Bibob bemoeilijkt. Om daarin verandering te brengen is deze motie ingediend, waarin het college en het “bestuursorgaan Burgemeester” is opgeroepen een start te maken met het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het toepassen van de Wet Bibob en een voorgenomen besluit tot vaststelling van deze beleidsregels voor te leggen aan de raad in de  gemeenteraadsvergadering  van 23 september a.s. Aangenomen met unanieme stemmen

Raad 27 mei 2008: Gezamenlijke motie met GBW, CDA en ProgresiefWestland betreffende benodigde extra lokalen voor de PWA school in ‘s-Gravenzande. De huidige praktijk geeft aan dat er meer lokalen gepland zijn dan aanvankelijk in het vorig jaar vastgestelde Integraal Huisvesting Plan” (IHP) voor de scholen waren opgenomen. Wethouder van der Stee verraste de raad door mee te delen dat de strekking van deze motie al in gang was gezet en er inmiddels noodlokalen in gereedheid worden gebracht.
Motie overgenomen door het college.

Raad 24 juni 2008: Gezamenlijke motie met GBW, VVD en CU/SGP betreffende de kosten voor verplaatsing van de Duivenvereniging  Poeldijk. Vanweg de verplaatsing in het kader van de Westlandse Zoom en de duur van 3 jaar voordat een en ander was geregeld, dreigt de vereniging nu in financiële problemen te komen. De motie roept het college op verantwoordelijkheid te tonen en voor de raad van juli a.s. met een oplossing te komen. In dit kader heeft de fractie van LPF-Westland ook gewezen op vergelijkbare problemen met de Scouting in Poeldijk.
Motie overgenomen door het college.

Raad 24 juni 2008: Gezamenlijke amendement bij het vaststellen van de jaarrekening 2007 met CDA, VVD en CU/SGP tegen het voornemen van het college om de overschotten van deze jaarrekening gelijk al weg te bestemmen. Onze fractie houdt de lijn “Verhoeff” aan die zegt dat je niet moet werken met allemaal verschillende bestemmingsreserves. Er dient binnen de begroting maar een reserve gehanteerd te worden en dat is de algemene reserve. Aangenomen met 26 stemmen voor en 10 stemmen (GBW)tegen.

Raad 17 juli 2008: Gezamenlijke motie met GBW, CDA en VVD aangaande het verduidelijken van de vergunningverlening bij grote evenementen in Westland. Vanwege de maatschappelijke beroering rondom de vergunningverlening aan de Bradelier en de onduidelijkheid van de te interpreteren regels, willen we middels deze motie beleidsregels krijgen eind van dit jaar zodat men volgend jaar duidelijkheid kan verschaffen en miscommunicatie en irritaties kunnen worden voorkomen. Unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Raad 23 september 2008: Gezamenlijk Amendement op het Waterplan Westland, ingediend met de CDA, GBW,VVD en CU/SGP. Ons amendement heeft tot doel meer innovatieve bergingsmogelijkheden te gaan benutten in de toekomst bij de berging van water.  

Unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
Verder werden er in deze raad nog drie moties en twee amendementen aangenomen, voor wijzigingen in het waterplan, waar onze fractie eveneens op mee tekende.

Raad 23 september 2008: Gezamenlijk Amendement op de voorgestelde Detailhandelsvisie, ingediend door VVD en door onze fractie en de fractie CU/SGP mede ondertekend. Dit amendement was nodig om de overheidsbemoeienis op de vestiging van winkels te voorkomen. Aangenomen met 30 stemmen voor en 3 stemmen (PVDA/Groen-Links) tegen.

Raad 11 november 2008: Gezamenlijke motie met  CDA, GBW, ProWest, VVD en CU/SGP aangaande het verstrekken van lespakketten over drugsvoorlichting aan groepen 8 van het basisonderwijs. Hiermee kan men de jeugd die de basisschool verlaat informeren over de gevaren van drugsgebruik en voorbereiden op de overgang naar het voorgezet onderwijs. Aangenomen met unanieme stemmen.

Raad 11 november 2008: Gezamenlijke motie met  CDA, GBW, en ProWest aangaande het onderzoeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van openbare toiletten in winkelcentra en recreatiegebiedne. De noodzaak hiertoe is ons door veel ouderen, minder validen en gezinnen met kinderen aangedragen, omdat dergelijke voorzieningen ontbreken in onze gemeente.

Aangenomen met unanieme stemmen. Verder waren wij mede-indieners op de CDA-motie voor ZATT-trajecten van Bureau HALT, de GBW motie over Olympus 70 en de Progresief Westland motie over het peuterspeelzaalwerk na 2010.

Raad 16 december 2008: Gezamenlijke motie met CDA en VVD omtrent de winning van aardwarmte. De indieners wilde hiermee de inmiddels door vier genomen particuliere initiatieven waarborgen. Motie ingetrokken na harde toezeggingen door wethouder Duijvestein.

Raad 16 december 2008: Amendement van LPF-VVD tegen het voornemen op een delegatiebesluit en het laten bestaan van een vorm van “principeverzoeken” op bouwvergunningen. Dit amendement sneuvelde omdat een deel van de raad de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening niet had gelezen en een ander deel slaafs achter de wethouder(s) ging(en) staan. Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen.

Raad 16 december 2008: Een drietal moties mede ingediend op de onderwerpen “Welstand”, Toeristenbelasting scouting ‘s-Gravenzande en aansluiting bij een vorm van “Bemiddeling en Mediation”. Alle drie de moties zijn met algemene stemmen aangenomen.

 

One comment

  1. Deze webpagina is zeer leerzaam

    Gr. Karel Langenweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *