Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen over verkeersmaatregelen Noord Lierweg De Lier

Collegevragen over verkeersmaatregelen Noord Lierweg De Lier

Op 16 juni jl. hebben wij een memo ontvangen van wethouder Varekamp betreffende een genomen verkeersbesluit van 27 mei 2022 om een 30 km zone in te voeren op de Noord Lierweg in De Lier.

Op 16 juni 2022 hebben wij aan de wethouder gevraagd of het klopt dat er een voorgenomen besluit is om op de Noord Lierweg een 30 km zone te maken. Hierop is geantwoord dat dit wel erg onwaarschijnlijk zou zijn omdat het geen weg is binnen de bebouwde kom. In een gesprek met de wethouder hebben we aangegeven dat de bedrijven graag mee willen praten over verkeersmaatregelen maar geen 30 km zone wensen. Op 13 juli 2022 is er nogmaals contact geweest en daarbij werd gemeld dat men intern ook verbaasd was over een 30 km zone.

Uit de memo van 16 juni jl. blijkt nu dat dit besluit om een 30 km zone in te stellen al op 27 mei 2022 is genomen, dat is dus na onze vragen. Uit de memo blijkt niet waar de 30 km zone precies zal komen, maar bewoners hebben wel aangegeven dat een dergelijke zone vanaf de Provinciale weg tot voorbij de ingang van de Groeneveldseweg een optie zou zijn. Dit stuk Noord Lierweg is smal, onoverzichtelijke en waar auto’s, vrachtwagens, fietsers en andere verkeersdeelnemers elkaars wegen kruisen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven of de genoemde datum van het verkeersbesluit, 27 mei 2022 de juiste datum is van het genomen verkeersbesluit?

2. Als de datum van het besluit 27 mei 2022 klopt waarom hebben wij dan min of meer ontkennende antwoorden op onze vragen gekregen?

3. Uit de memo blijkt dat er een aantal bedrijven zijn die zich niet kunnen vinden in het genomen verkeersbesluit. Kan de wethouder aangeven waarop deze bezwaren zich richten en wat de stand van zaken is?

4. Voor welk deel van de Noord Lierweg gaat de 30 km zone gelden?

5. Het instellen van een 30 km zone betekent dat de weg zodanig ingericht moet worden. Op welke wijze gaat de weg ingericht worden zodat de weg voldoet aan de 30 km zone eisen, maar de huidige gebruikers er ook normaal gebruik van kunnen maken?

6. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat het noodzakelijk en belangrijk is om met bedrijven en bewoners overeenstemming te hebben voordat een besluit wordt genomen?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Trudy de Munck – Schoordijk

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws