Verkiezingsprogramma

Home / Verkiezingsprogramma

LPF Westland is rechts én eerlijk. We zeggen wat we denken, we doen wat we zeggen. We bedrijven politiek vanuit het gedachtegoed van wijlen Pim Fortuyn. Daarbij staat de vrijheid van meningsuiting centraal en pleiten we voor gelijke rechten en plichten voor iedereen. Onze kijk op het vreemdelingenbeleid en de islamisering is dan ook kritisch, maar rechtvaardig. Ook zijn we kritisch op het feit Den Haag besluiten neemt die grote impact hebben op gemeenten. De gevestigde orde dringt ons deze besluiten op, veelal zonder hoor en wederhoor of de daarbij behorende financiële middelen. Geen taken, zonder knaken!

LPF Westland is tegen elke vorm van discriminatie. We pleiten voor integratie in plaats van segregatie waarbij al van jongs af aan gelijkheid wordt gestimuleerd. Wij zijn voor goede voorlichting op scholen, waarbij ieder kind wordt duidelijk gemaakt dat er geen plaats is voor discriminatie op grond van afkomst, geloof, gender, geaardheid of wat dan ook. Daarnaast is ook positieve discriminatie een vorm van discriminatie. Ieder mens moet gelijk behandeld worden. Daarom zijn wij tegen quota; simpelweg de meest geschikte persoon op de juiste plek, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt.

Onderwerpen

/ /
 • Vluchtelingen krijgen tijdelijke status
 • Geen voorrang statushouders op woningmarkt
 • Geen voorkeursbehandelingen voor statushouders
 • Integreren i.p.v. segregeren: geen islamitische basisschool

Lees verder

/ /
 • Overlast direct aanpakken
 • Lokale beveiligingsbedrijven inschakelen
 • Cameratoezicht en goede verlichting inzetten
 • Meer agenten in de regio
 • Verkeersveiligheid verbeteren

Lees verder

/ /
 • Inzetten op behoud van Westlandse cultuur en identiteit
 • Westlandse feestweken koesteren en faciliteren
 • Jeugd omarmen ipv beperken: heldere spelregels voor schuiten
 • Nieuw multifunctioneel theater de Naald
 • Sociale en maatschappelijke initiatieven ondersteunen

Lees verder

/ /
 • Investeren in optimaal ondernemersklimaat
 • MKB ondersteunen met goede, compacte winkelkernen
 • Eén zakelijk aanspreekpunt binnen de gemeente
 • Meer aanbestedingen voor Westlandse ondernemers
 • Terrasuitbreiding doorzetten

Lees verder

/ /
 • Extra inzet op kennis en innovatie
 • Bestemmingsplannen mogen geen blokkade vormen
 • Duurzame tuinbouw stimuleren i.p.v. afstraffen: ODE, weg ermee!
 • Kwekers verantwoordelijk voor huisvesting arbeidsmigranten

Lees verder

/ /
 • Goede, betaalbare zorg dichtbij; kleinschalige zorgaanbieders faciliteren
 • Besparen op bureaucratie in de zorg, ipv wegbezuinigen zorg aan het bed
 • Inzetten op preventie; goede voorlichting over gezondheid
 • Aantal verpleeghuisplaatsen uitbreiden
 • Goede GGZ is onmisbaar

Lees verder

/ /
 • Sportverenigingen verdienen ondersteuning gemeente
 • Uitbreiding sportpark De Lier
 • Succes burgerinitiatief Calisthenics park doorzetten
 • LHBTIQ+beleid actief ondersteunen
 • Meer watertappunten

Lees verder

/ /
 • Westlandse infrastructuur moet met zijn tijd meegaan
 • Verkeersveiligheid verbeteren
 • Parkeerdruk verminderen
 • Meer laadpalen plaatsen
 • Meer snelfietspaden realiseren

Lees verder

/ /
 • Hoogwaardig OV  is noodzakelijk in Westland
 • Realisatie bij Floragebied (World Horti Center)
 • Goede verbinding met Delft, Den Haag, Rotterdam realiseren
 • OV toegankelijk voor mensen met (audio/visuele) beperking of rolstoel

Lees verder

/ /
 • 1m² kwalitatief groen per inwoner
 • Groenonderhoud moet beter
 • Inwoners & MKB betrekken bij groeninrichting
 • Groen inrichten van achtertuinen stimuleren

Lees verder

/ /
 • Afschaffen van ODE-belasting
 • Niemand verplicht van het gas af
 • Géén windturbines
 • Inzetten op geothermie en zonne-energie
 • Niet gehele tuinbouwcluster laten boeten voor excessen mbt waterkwaliteit

Lees verder

/ /
 • Overheid is er om de burger te dienen; niet andersom
 • Samen met Westlanders kritisch kijken naar afvalinzameling
 • Nieuwste technieken afvalverwerking benutten
 • Afvalinzameling moet Westlander zo min mogelijk kosten

Lees verder

/ /
 • Combinatie van activiteit én rust aan de Westlandse kust
 • Strand toegankelijk voor minder-validen
 • Kustgemeente verdient een volwaarde camping aan zee
 • Goede huisvesting voor onze reddingsbrigades
 • Vaarrecreatie uitbreiden

/ /
 • Integratie van jongs af aan: geen islamitische basisschool
 • Meer aansluiting tussen tuinbouw en basisonderwijs
 • Schoolzwemmen herinvoeren
 • Campusontwikkeling MBO, HBO en WO in Floragebied (WHC)

Lees verder

/ /
 • Hart voor dierenwelzijn
 • Dierencentrum Vierschaar moet er komen

Lees verder

Kernen

/ /
 • Uitbreiden sportpark de Zweth
 • Herontwikkelen jachthaven de Lier
 • Verkeersveiligheid veilingweg verbeteren
 • Verbeteren verkeerssituatie expeditiestraat Jumbo

/ /
 • Realisatie woningen Dijkstraat
 • Centrumplan uitvoeren: Huis van de Buurt wordt geopend
 • Hunselaer moet nu echt worden aangepakt
 • Fuut weer inzetten waarvoor het bedoeld is: huisvesting voor ouderen! 

/ /
 • Behoud van de brede buurtschool De Kameleon als verbindende factor van Heenweg
 • Oplevering nieuwe woonwijk van ca. 70 woningen geeft Heenweg een nieuwe impuls!
 • Realisatie Fun en Fit box en Fun en Fit park

 

/ /
 • De nieuwe wijk de Driesprong komt tot bloei
 • Structuurvisie/uitbreiding bedrijventerrein Bovendijk
 • Mogelijkheid onderzoeken uitbreiden Lessenaar en samenwerking Kastanjehof voor een levendig centrum voor de kern Kwintsheul

/ /
 • Herinrichting en vergroening Oranjeplein
 • Woningen Schakel en Prinsenlaan (Hoeksteen) klaar voor bewoning
 • Tiny Forest realiseren

/ /
 • Realisatie woningen op oude gemeentehuis locatie
 • Duidelijkheid voor de Noviteit
 • Parkeerproblematiek centrum verlichten

/ /
 • Herontwikkeling Verdilaan en centrum
 • Nieuw multifunctioneel Westland Theater de Naald
 • Realiseren dieren opvangcentrum Vierschaar
 • Duurzame herontwikkeling Watertoren 

/ /
 • Zorg en wonen op locatie Wittebrug
 • Herontwikkeling naar wonen van de voormalige Bartholomeusschool
 • Herontwikkeling Voorstraat 88 (voormalig Dario Fo) realiseren
 • Uitbreidingsmogelijkheden voor sportpark Verburch
 • Omleiding provinciaal weggedeelte van Jan Barendselaan naar Paul Capteijnlaan

/ /
 • Realisatie tweede Berkenflat
 • Behouden van de weekmarkt in de huidige vorm
 • Herinrichten Sand Ambachtstraat
 • Verkeer van Julianaweg bij Tuinveld veiliger maken

/ /
 • Realiseren van de hellingbaan voor het bevoorraden van de strandpaviljoens
 • Behoud elektrische busje (Heijdse lijn) tussen Ter Heijde naar Monster
 • Voldoende parkeerplaatsen voor inwoners tijdens strandseizoen

/ /
 • Realisatie woonwijk Wateringen-Noord
 • Herinrichten centrum; opening supermarkt Heulweg
 • Verbeteren van verkeerssituatie