Commissieverslagen LPF-Westland mei 2017

Commissieverslagen LPF-Westland mei 2017

Commissieverslagen LPF-Westland maart 2017

Bijdrage LPF-Westland Commissie MO 8 mei 2017.
Om 19.00 uur begonnen we met een RIA over het minimabeleid en schuldhulpverlening vanuit het RKC-onderzoek, deze RIA raakte kant nog wal aldus onze commissieleden.
In de commissie MO werd gesproken over de gymzaal in Monster, deze staat nu op de Lange Termijn Agenda en wordt doorgeschoven naar het VCWP. Verder zijn alle onderwijspunten doorgeschoven naar september. De commissieleden van LPF-Westland hebben hier hun vraagtekens bij.

Er waren twee schrijven. Het eerste ging over het Clientervaringsonderzoek waar geen op- of aanmerkingen over waren. Het tweede ging over het jaarverslag van Platform Gehandicapten Westland. Annemieke Koremans heeft 15 minuten ingesproken over hoe slecht alles gaat bij gemeente Westland. Vooral de Adviesraad Sociaal Domein Westland moest het ontgelden. Wij waren hier ook nooit voorstander van!

Er waren 3 agendapunten, waarvan er twee 2 vanuit de vorige commissie kwamen.
1. Jaarprogramma 2018 GGD Haaglanden, hierover waren geen op- of aanmerkingen.
2. Brief K. Ramkalup integratie vluchtelingen, dit is wederom doorgeschoven, er komt een RIA over dit onderwerp waarbij dit wordt meegenomen. Wij vragen ons af waarom dit de vorige keer niet werd gezegd door de andere wethouder.
3. Bij het agendapunt uitbreiding tennispark LTC Naaldwijk hebben we aangegeven dat we sturing missen vanuit het college bij het gehele dossier 'Hoge Bomen', maar ook bij andere sportaccommodaties in Westland. Wethouder El Mokaddem stuurde aan op een motie vanuit de raad/commissie. Hij heeft geen budgetrecht om iets voor LTC te doen, vandaar dat hij niks kán doen. Dit moet volgens hem vanuit de raad komen. Wij hebben aangestuurd dat de wethouder met een voorstel komt. Wij zijn in ieder geval vóór de uitbreiding van het tennispark. Wordt vervolgd.

Bijdrage LPF-Westland Commissie Ruimte 9 mei 2017
Deze maand een commissie Ruimte met een beperkt aantal agendapunten. Het belangrijkste item voor onze fractie is de beantwoording op de vragen betreffende de woningtoewijzing in het plan Dijckerwaal. Niet alleen in dit plan maar bij meerdere bouwprojecten zijn vragen over de regels betreffende de woningtoewijzing.
Bij Dijckerwaal fase 1 is een pilot gehouden over deze toewijzing. Evaluatie van deze pilot en de toekomst over de toewijzing zal op 28 juni a.s. worden besproken in de raadswerkgroep Huisvesting. Wij zullen ook aandringen op een transparante werkwijze voor alle woningprojecten zodat het voor iedereen duidelijk is welke regels er van toepassing zijn. De raad zal later dit jaar een voorstel behandelen over de nieuwe regels betreffende woningtoewijzing in bouwprojecten.

Tweede punt in de commissie is de rondvraag betreffende het perceel Kerkstraat 77/77A. Al eerder zijn er over dit perceel vragen gesteld en er is nu na een jaar een duidelijk antwoord van de gemeente. De gemeente gaat het perceel aankopen en zal eerst zorgen voor een veilige verkeerssituatie op deze uitrit van de Voorkotterstraat naar de Kerkstraat. De rest van het perceel zal worden verkocht om woningbouw mogelijk te maken.

Bijdrage LPF-Westland Commissie EFO 10 mei 2017
Bij het centrumplan Honselersdijk kiest het college voor een variant met extra parkeer-plaatsen op de plek waar nu de school staat. De school wordt 50 meter verder herbouwd. Komt nog terug naar de raad.

Met betrekking tot de beantwoording van onze vragen over de servicebalie van het gemeentehuis het volgende. Wij hebben aangegeven dat wij het vreemd vonden dat in de beantwoording is gezegd dat ze wisten dat als gevolg van de vele aanvragen 5 jaar geleden er nu een run zou zijn, maar dat ze daarop niet hebben geanticipeerd. Wethouder El Mokadem gaf aan dat het niet handig was en zegde toe dat iedereen die extra kosten moest maken voor nood-reisdocument, die extra kosten van de gemeente terugkrijgen. Op ons verzoek gaat hij dat ook nog op de gemeentepagina’s communiceren.

Er waren twee insprekers op het door ons geagendeerde punt memo Rijneveen over arbeidsmigranten. NL-Jobs en Westflex beide uitzendbureau’s van Polen, gaven aan op mijn vraag of zij huisvesting op bedrijven een goed alternatief vinden, dat ze daar zeer goede ervaringen mee hebben buiten het Westland.
Vanwege die reactie hebben wij voorgesteld een raadsconferentie te houden om het huidige beleid te herzien, ook vanwege de hoge druk op de woningmarkt voor jongeren en starters. Deel van de andere fracties gingen hierin mee, maar Karin Zwinkels zei dat huisvesting op bedrijven voor het CDA onbespreekbaar is. CU/SGP, GL en WV zien dat wel zitten en ook Remmert Keizer gaf aan dat GBW dat onder strikte voorwaarden wel mogelijk acht. Wij hebben daarbij nog maar eens naar de insprekers en naar verhaal Horst a/d Maas verwezen. Wethouder Rijneveen gaat e.e.a. organiseren.

Aan de Leuningjes is nu een tijdspad gegeven voor het maken van bestek en aanbesteding. Kaders in juni in de raad, aanbesteding in september, daarna vaststelling krediet.

Als laatste is gesproken over Boal, de meerderheid wil wel akkoord gaan met een voorstel van € 235,- per m2. Dit gaan we eerst in de fractie bespreken, aldus John Witkamp. (Uiteindelijk hebben we in raadsvergadering van 23 mei jl. tegen dit belabberde punt gestemd)

Bijdrage LPF-Westland Commissie Bestuur 11 mei 2017
Schrijven MRDH d.d. 15-02-17, inzake versterken bestuurlijk eigenaarschap Vervoersautoriteit. Uit dit schrijven blijkt dat de bestuur- en besliszaken anders worden ingericht, waarbij men zonder de gemeenteraden te raadplegen zelfstandig besluiten gaan nemen. Dit initiatief komt op voorspraak van Rotterdam, want men wil zogenaamd slagvaardiger opereren. Een uiterst onwenselijke situatie waar LPF-Westland in 2012 al voor waarschuwde. Wij mogen als deelnemende gemeente wel betalen, maar moeten daarna vooral ons mond houden. Onze fractie heeft dit scherp veroordeeld en burgemeester Van der Tak opgeroepen dit in het algemeen bestuur te bespreken en te bekijken hoe we wel inspraak kunnen houden.

De rondvragen over de secretaris en e-mail spoofing werden doorverwezen naar de besloten commissie die na de raad van 23 mei zullen worden besproken.

De overige rondvragen leverden niet veel aanleiding op voor verdere inbreng, omdat de vooraf gestelde aannames niet klopten en werden ontkracht door Van der Tak.

Fractie LPF-Westland