Fractie vraagt om extra raadsvergadering inzake kustvisie en wethouder

Fractie vraagt om extra raadsvergadering inzake kustvisie en wethouder

Fractie vraagt om extra raadsvergadering inzake kustvisie en wethouder

In de raadsvergadering van 21 maart jl zijn er twee moties ingediend over het proces van de ontwikkeling van een integrale kustvisie. De moties zijn vooraf ingediend en de wethouder heeft dus ook de tijd gehad om zich goed voor te bereiden. Hierbij zijn enkele vragen van onze fractie beantwoord door de wethouder. Dit ging niet vloeiend en kwam pas bij herhaling van de vraag in de tweede termijn. Na de raadsvergadering krijgen wij reacties dat de beantwoording niet klopt en een kopie van de mail van de voorzitter van de strandondernemers. Uit een e-mail van de voorzitter van de vereniging van strandondernemers blijken er wel degelijk afspraken te zijn geweest met de gemeente. Deze informatie is achtergehouden door VVD wethouder Ouwendijk die dit in zijn e-mail van donderdag 23 maart jl. ook toegeeft, overigens zonder enige vorm van verontschuldiging naar de raad. Daarnaast noemt hij het een "eventuele financiële bijdrage" en het bedrag is 10.000 euro in tegenstelling van de 12.500 ex btw die in de e-mail staat van de strandondernemers. Het achterhouden door VVD wethouder Ouwendijk van deze informatie vinden wij zeer kwalijk. De informatie uit de e-mail van de wethouder levert dus echter nog meer vragen op en wij willen hierover opheldering. Daarvoor heeft onze fractie, ondersteund door de fractie van Westland Verstandig een extra raadsvergadering aangevraagd voor dinsdag 28 maart 2017 om 19.00 uur. Buiten onze extra vragen hebben wij ook een motie herverdeling portefeuille kust die we dan zullen indienen. Het verloop van deze extra raadsvergadering zal bepalen of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Onderstaand treft u de aanleiding en de extra vragen aan:

Vragen rondom proces kustvisie extra raadsvergadering 28 maart 2017.

Dinsdagavond 21 maart jl. heeft LPF Westland meerdere malen de vragen gesteld omtrent financiële bijdragen, afspraken of subsidies, aan de nieuwe stichting van de strandondernemers.

In eerste termijn vroeg raadslid Ben van der Stee:
“Wij hebben nog wel een specifieke vraag en daarom heb ik het woord gevraagd. Kan de wethouder aangeven of er met de groep ondernemers die nu verenigd zijn in een stichting afspraken zijn gemaakt en er ook financiële toezeggingen, subsidiemogelijkheden of andere zaken zijn besproken c.q. toegezegd?”

Hierop heeft wethouder Ouwendijk niet geantwoord.

In tweede termijn:

“De heer Van der Stee: Voorzitter. Dit bureau komt al een paar keer over tafel en dat was ook de reden waarom ik in eerste termijn heb gevraagd welke financiële afspraken er zijn gemaakt en welke toezeggingen er zijn gedaan. Die vraag is in eerste termijn door de wethouder niet beantwoord. Ik zou graag in tweede termijn expliciet antwoord willen hebben op de vraag welke afspraken er nu liggen en of er ook financiële afspraken gemaakt c.q. daarover toezeggingen zijn gedaan”.

In tweede termijn reageerde de wethouder:

In eerste termijn vroeg de heer Van der Stee van LPF Westland of er aan de Vereniging van strandtentexploitanten subsidies zijn verleend of mogelijkheden aangereikt, maar dat lijkt mij niet. Ik ben in ieder geval niet op de hoogte dat er subsidies zijn verstrekt.

Met de reactie van Ben van der Stee: Maar zijn er ook geen vergoedingen toegezegd aan deze stichting?

Wethouder Ouwendijk: Er zijn door mij geen financiële toezeggingen gedaan.

In de mail van donderdag 23 maart jl. schrijft de wethouder :

In september vorig jaar is gesproken over een eventuele financiële bijdrage vanuit de gemeente voor het opstellen van de nota door de vereniging van strandondernemers. Ik had dat dinsdag niet paraat, dus de stelling dat ik de raad niet juist heb geïnformeerd klopt. Het gaat om een bedrag van maximaal
€ 10.000,-.

Graag hebben wij volledig antwoord op de volgende vragen:

  1. Wanneer is er overleg geweest met de vereniging van Westlandse Strandondernemers en wie waren daarbij aanwezig? Graag data en locatie;
  2. Welke afspraken zijn er gemaakt. Graag de notulen of het verslag;
  3. Welk bedrag is nu precies toegezegd en wanneer is deze betaald of wordt deze (volgens afspraak) betaald?;
  4. Wat is de naam van het expertisebureau en welke opdracht hebben zij gekregen? Graag de exacte formulering. En bij voorkeur een kopie van de opdracht;
  5. Wat heeft de gemeente tot nu toe al zelf gedaan? Graag een opsomming met data in chronologische volgorde.

Namens LPF Westland en Westland Verstandig

Ben van der Stee en Peter Duijsens