Standpunten

Home / Standpunten / Tuinbouw

Tuinbouw

De glastuinbouwsector is de economische motor van Westland, tuinbouw zit in het DNA van onze gemeente en zal ook in de toekomst een belangrijke rol in Westland houden.

Extra inzet op kennis en innovatie

Om Westland het Silicon Valley van de internationale glastuinbouw te houden, moeten we blijven inzetten op innovatie en ontwikkeling van kennis. De focus van de gemeente moet liggen op het hele tuinbouwcluster; niet alleen teelt maar ook op toeleveranciers, technische innovaties en de kennis hieromheen. Met dit totaalpakket aan kennis en kunde onderscheidt het Westland zich, dit verdient maximale medewerking van de gemeente.

Bestemmingsplannen mogen geen blokkade vormen

Er dient maximaal ruimte te zijn voor ondernemers uit het glastuinbouwcluster. Tuinbouwbedrijven die innovatieve teeltmethoden gebruiken zijn steeds meer in opkomst. Deze bedrijven zijn niet altijd meer te vatten onder de definitie “agrarisch glastuinbouw”. De gemeente moet hier bij toekomstige bestemmings- en omgevingsplannen rekening mee houden, om ruimte te blijven bieden aan deze bedrijven. Daarnaast moet er plaats blijven voor kleine glastuinbouwbedrijven, mits het hoofdinkomen uit het tuinbouwbedrijf komt.

Duurzame tuinbouw stimuleren

Westlandse tuinbouwondernemers hebben de afgelopen jaren flink verduurzaamd. Daar zijn we trots op en dit juichen we toe. De overheid moet deze ondernemers hierin verder ondersteunen. Geen ODE-belasting om duurzame energiebronnen van kwekers af te straffen, maar middelen aanbieden om duurzaamheid te stimuleren. Het gebruik van aardwarmte voor de tuinbouw (geothermie) is wat LPF Westland betreft een mooie ontwikkeling in het kader van duurzaamheid die de komende jaren verder uitgebreid moet worden.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het Westland kent verschillende (agro)logistieke bedrijventerreinen. Bij uitbreiding of nieuwvestiging van grotere bedrijven dient de gemeente bij de beoordeling van de vergunningverlening, de huisvesting van arbeidskrachten te betrekken. Allereerst moeten bedrijven aangesproken worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door zo veel mogelijk mensen uit de regio in dienst te nemen. Er ligt een taak voor werkgevers in het benutten van het arbeidspotentieel binnen de regio. Indien dat niet lukt, zullen bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en oplossingen moeten aandragen om de door hen benodigde arbeidsmigranten te huisvesten. Het kan niet zo zijn dat de oplossing voor een groot deel op het bordje van de gemeente en daarbij de inwoners van Westland terecht komt. LPF Westland blijft voorstander van huisvesting arbeidsmigranten bij de kwekers, uiteraard daar waar mogelijk is en onder duidelijke voorwaarden.

 

Blijf op de hoogte

Standpunten