Toewijzing huizen Dijckerwaal-2 rammelt

Toewijzing huizen Dijckerwaal-2 rammelt

ART 42 VRAGEN INZAKE TOEWIJZING WONINGEN DIJCKERWAAL 2 ‘S-GRAVENZANDE.
Toewijzing huizen Dijckerwaal-2 rammelt
Het Westland kent een gemeentelijke inschrijvingsregister voor nieuwbouwwoningen waarin inwoners - tegen betaling - (2016: €18,30)  ingeschreven staan om voorrang te krijgen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Hoe langer men ingeschreven staat, hoe meer kans men maakt op toewijzing van een woning. Nieuwbouwwoningen worden toegewezen aan diegene die het langst staat ingeschreven. Dit is echter niet altijd het geval. Eind 2014 heeft de fractie van GBW vragen gesteld over de toewijzing van woningen in Dijckerwaal 1 (fase 1 t/m 3). De woningen zouden door middel van loting worden toegewezen. Uiteindelijk is de helft van de woningen toegewezen op basis van het gemeentelijke inschrijvingsregister en de andere helft door middel van loting.

In Dijckerwaal 1 was de belangstelling voor de woningen zeer groot, mede door de aanwezigheid van sociale- , betaalbare koopwoningen en starterswoningen. In Westland is een grote vraag naar dergelijke woningen en het is daarom lastig voor een Westlandse starter om een betaalbare nieuwbouwwoning te bemachtigen. Daar komt bij dat bij de loting geen rekening wordt gehouden met een binding aan het Westland of het aantal jaren dat iemand ingeschreven staat. Daardoor worden belangstellenden die in het gemeentelijk inschrijvingsregister staan de dupe, doordat zij relatief gezien minder kans maken op toewijzing van een dergelijke woning. Zo kan het voorkomen dat iemand die jarenlang ingeschreven staat en die jaarlijks daarvoor ook een bijdrage daarvoor dient te betalen geen woning wordt toegewezen, terwijl iemand die geen binding heeft met Westland en nooit ingeschreven heeft gestaan (en dus ook geen bijdrage heeft betaald) een gewilde woning kan worden toegewezen op basis van een willekeurige loting. De fractie van LPF Westland vindt dit onrechtvaardig en dus ongewenst, zeker als het gaat om voormelde woningen waaraan grote behoefte bestaat bij de Westlandse starter.

Recentelijk is het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 onherroepelijk vastgesteld. In dit bestemmingsplan worden voormelde woningen gerealiseerd en is de verwachting dat de belangstelling groot is. Zo is in het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 opgenomen dat er 48 sociale koopwoningen (tot  € 188.000,-) worden gerealiseerd. Op de website van de ontwikkelaar van Dijckerwaal 2 VORM wordt echter gesproken over de realisatie woningen vanaf € 200.000,-.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.  Waarom zijn in Dijckerwaal 1 uiteindelijk niet alle woningen door middel van het gemeentelijke inschrijvingsregister toegewezen en is maar tot de helft besloten?

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling en de realisatie van woningen in Dijckerwaal 2? Is VORM de enige ontwikkelaar?
  1. In het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 staat vermeld dat er sociale koopwoningen worden gerealiseerd, terwijl in het persbericht d.d. 24 december 2016 niet over sociale koopwoningen wordt gesproken en op de website van VORM ook geen sociale koopwoningen worden vermeld. Worden deze woningen gerealiseerd? Zo niet, waarom niet?
  1. Is er al gesproken over het toewijzen van de woningen en wat is de stand van zaken daarvan?
  1. Heeft het college de vragen van GBW betrokken in de manier van woningtoewijzing voor Dijckerwaal 2 en worden deze woningen op basis van het gemeentelijk inschrijvingssysteem toegewezen? Zo niet, waarom niet en gaat het college zich daarvoor (nog) inspannen?
  1. Is het college het met LPF Westland mee eens dat deze woningen op basis van het gemeentelijke inschrijvingssysteem moeten worden toegekend? Zo niet, hoe gaat het college dit uitleggen aan de Westlandse starter die al jarenlang tegen betaling ingeschreven staat en de woning toegewezen ziet krijgen aan iemand die geen binding met Westland heeft en niet ingeschreven staat?
  1. Worden de kosten van de inschrijving alsdan gerestitueerd aan de betreffende inschrijver? Zo nee, waarom niet?
  1. Zijn er nog andere soortgelijke nieuwbouwprojecten in ontwikkeling waarin de manier van woningtoewijzing niet door middel van het woninginschrijvingssysteem van de gemeente gaat? Zo ja, welke zijn dit en wat is de afweging geweest om hiervan af te wijken?
  1. Is het college bereid om de nieuwbouwprojecten op basis van het register toe te wijzen en dit ook als vereiste in de SOK of anderszins vast te leggen met de ontwikkelaar?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.
Peter Voskamp